กรมทางหลวงเทพันล้าน ผุด “ทางเลี่ยงเมืองสว่างแดนดิน” เล็งสร้างปี 66

“กรมทางหลวง” เทพันล้าน ผุด “ทางเลี่ยงเมืองสว่างแดนดิน” เล็งสร้างปี 66 แล้วเสร็จปี 67

วันที่ 23 กันยายน 2564 นายสราวุธ ทรงศิวิไล อธิบดีกรมทางหลวง (ทล.) เปิดเผยว่า ปัจจุบันทางหลวงหมายเลข 22 สายอุดรธานี-สกลนคร-นครพนม เป็นโครงข่ายหนึ่งที่สำคัญที่เชื่อมโยงประเทศในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) โดยมีการส่งเสริมการพัฒนาด้านการขนส่ง ด้านเศรษฐกิจ และการค้าชายแดน เชื่อมต่อไปยังแขวงคำม่วน ประเทศลาว จึงส่งผลให้ทางหลวงสายนี้มีปริมาณการจราจรเพิ่มสูงขึ้น

กรมทางหลวงรับมอบนโยบายจาก นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ให้แก้ปัญหาดัวกล่าว โดยเร่งดำเนินโครงการสำรวจและออกแบบทางหลวง 4 ช่องจราจร ทางเลี่ยงเมือง อ.สว่างแดนดิน (ด้านเหนือ) จ.สกลนคร เพื่อบรรเทาความแออัดของการจราจรจากรถบรรทุกที่ผ่านเข้า อ.สว่างแดนดิน อีกทั้งยังโครงข่ายทางหลวงหมายเลข 22-ทางหลวงหมายเลข 2091-ทางหลวงหมายเลข 2280 อ.สว่างแดนดิน ไปยัง จ.อุดรธานี จ.บึงกาฬ จ.สกลนคร ได้สะดวกยิ่งขึ้น

โดยผลการวิเคราะห์ด้านจราจร สำหรับโครงการทางเลี่ยงเมือง อ.สว่างแดนดิน (ด้านเหนือ) ในปี 2564 พบว่าอยู่ในช่วง 5,000-9,000 คัน/วัน เพิ่มขึ้นเป็น 9,000-15,000 คัน/วัน ในปี 2574 และเป็น 14,000-21,000 คัน/วัน ในปี 2584 ประกอบกับแนวเส้นทางสายนี้ในบางช่วง ยังคงวิ่งผ่านเข้าตัวเมือง ทำให้เกิดปัญหาการจราจรและเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง อีกทั้งแนวเส้นทางในพื้นที่ อ.สว่างแดนดิน มีเขตทางแคบเป็นข้อจำกัดในการขยายช่องจราจร

ดังนั้น การพิจารณาก่อสร้างทางเลี่ยงเมือง จึงเป็นแนวทางหนึ่งที่สามารถแก้ไขปัญหาการจราจรและลดอุบัติเหตุดังกล่าว รวมทั้งช่วยอำนวยความสะดวกในการเดินทาง และยกระดับความปลอดภัยในการสัญจร

สำหรับจุดเริ่มต้นโครงการอยู่ที่ประมาณ กม.74+183 บนทางหลวงหมายเลข 22 พื้นที่ ต.สว่างแดนดิน อ.สว่างแดนดิน จากทิศทางมุ่งทิศเหนือ และทิศตะวันออก ตัดทางหลวงหมายเลข 2091 และทางหลวงหมายเลข 2280 และจากทิศทางมุ่งทิศใต้ มาบรรจบกับทางหลวงหมายเลข 22 ที่ กม.82+905 พื้นที่ต.ทรายมูล อ.สว่างแดนดิน ครอบคลุมพื้นที่ ต.สว่างแดนดิน ต.โพนสูง ต.บ้านถ่อน และ ต.ทรายมูล อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร ระยะทางประมาณ 14 กม.

โดยรูปแบบโครงการเป็นถนนคอนกรีตขนาด 4 ช่องจราจร กว้างช่องละ 3.50 เมตร ไหล่ทางด้านใน 1.50 เมตร ไหล่ทางด้านนอก 2.50 เมตร แบ่งทิศทางจราจรด้วย เกาะกลางชนิดกดร่อง (Depressed Median) กว้าง 9.10 เมตร งบประมาณในการก่อสร้างโครงการ 1,520 ล้านบาท

เล็งก่อสร้างปี 66 เสร็จปี 67

ซึ่งโครงการดังกล่าวอยู่ระหว่างการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) จากสำนักงานนโยบายแผนและสิ่งแวดล้อม (สผ.) คาดว่าจะได้รับความเห็นชอบภายในปี 2565 โดยจะสามารถเริ่มดำเนินการ ออก พ.ร.ฎ. จัดกรรมสิทธิ์เวนคืน ได้ในปี 2566 และก่อสร้างประมาณปี 2567 แล้วเสร็จปี 2570 โดยรูปแบบทางแยกจุดตัด ต้องมีการจัดการจราจร ที่เหมาะสมตามหลักวิศวกรรม ตลอดจนสอดคล้องกับ ผลการวิเคราะห์และคาดการณ์ปริมาณจราจรในอนาคต จึงได้ออกแบบไว้จำนวน 8 จุด ดังนี้

8 จุดตัดรับปริมาณจราจรในอนาคต

1) จุดตัดทางหลวงหมายเลข 22 ที่ กม.0+000 (จุดเริ่มต้นโครงการ) (กม.74+069.468 บนทางหลวงหมายเลข 22) ออกแบบเป็นทางต่างระดับบนทางหลวงหมายเลข 22 โดยก่อสร้างเป็นสะพานข้ามลำน้ำห้วยยางและข้ามแยกต่างระดับ เพื่อจัดการจราจรบนทางหลวงหมายเลข 22 และบนทางเลี่ยงเมืองสว่างแดนดินสามารถสัญจรได้สะดวก ซึ่งไม่ติดสัญญาณไฟจราจร โดยออกแบบเป็นสะพานขนาด 169.50 เมตร

2) จุดตัดทางเลี่ยงเมืองกับทางหลวงหมายเลข 22 ที่ กม. 0+216.000 แยกทางหลวงหมายเลข 22 (เดิม) ออกแบบเป็นสะพานบก ข้ามทางหลวงหมายเลข 22 (เดิม) ขนาด 19.75 เมตร (เป็นสะพานคู่) และมีทางเชื่อมต่อระหว่างทางหลวงหมายเลข 22 (เดิม) กับทางเลี่ยงเมือง เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้ทาง

3) จุดตัดทางแยกทางหลวงชนบท สน. 3180 ที่ กม. 2+487.000 ทางสายนี้ใช้เชื่อมต่อระหว่างชุมชนบ้านง่อนใหม่ และชุมชนบ้านโพนสูง เพื่อเป็นการลดผลกระทบด้านการแบ่งแยกชุมชน จึงออกแบบเป็นสะพานบกข้ามทางหลวงชนบท สน. 3180 ขนาด 39.50 เมตร การจราจรด้านล่างออกแบบเป็นทางคู่ขนาน เชื่อมต่อระหว่างถนนท้องถิ่น กับทางหลวงชนบท สน. 3180 และใช้ระบบวงเวียน ในการจัดการจราจรร่วมด้วยในบริเวณทางแยกนี้

4) จุดตัดทางท้องถิ่น (อบต.) ที่ กม. 2+688.000 ทางเส้นนี้เป็นถนนภายในชุมชนระหว่างชุมชนบ้านดอนธงชัย และชุมชนบ้านโพนสูง เพื่อเป็นการลดผลกระทบด้านการแบ่งแยกชุมชน จึงออกแบบเป็นสะพานบกข้ามทางท้องถิ่น ขนาด 19.75 เมตร และออกแบบเป็นทางคู่ขนาน เชื่อมต่อระหว่างถนนท้องถิ่น กับทางหลวงชนบท สน. 3180 และใช้ระบบวงเวียน ในการจัดการจราจรร่วมด้วย


5) จุดตัดแยกทางหลวงหมายเลข 2091 ที่ กม.4+978.795 โดยผลการวิเคราะห์คาดการณ์ปริมาณจราจรบนทางแยก จึงออกแบบเป็นสะพานบกข้ามทางหลวงหมายเลข 2091 ขนาด 39.50 เมตร การจราจรด้านล่างออกแบบเป็นทางคู่ขนาน เชื่อมต่อระหว่างทางหลวงหมายเลข 2091 กับทางเลี่ยงเมือง และใช้ระบบวงเวียน ในการจัดการจราจรร่วมด้วย

6) จุดตัดแยกทางหลวงหมายเลข 2280 ที่ กม.6+137.988 โดยผลการคาดการณ์ปริมาณจราจรบนทางแยก จึงออกแบบเป็นสะพานบกข้ามทางหลวงหมายเลข 2280 ขนาด 160.00 เมตร การจราจรด้านล่างออกแบบเป็นทางคู่ขนาน เชื่อมต่อระหว่างทางหลวงหมายเลข 2280 กับทางเลี่ยงเมือง และใช้ระบบวงเวียน ในการจัดการจราจรร่วมด้วย

7) จุดตัดแยกทางหลวงชนบท สน. 3082 ที่ กม.10+465.000 ทางสายนี้ใช้เชื่อมต่อระหว่างชุมชนบ้านหนองชาด และชุมชนหนองหว้า จึงออกแบบเป็นสะพานบกข้ามทางหลวงชนบท สน. 3082 ขนาด 39.50 เมตร การจราจรด้านล่างออกแบบเป็นทางคู่ขนาน เชื่อมต่อระหว่างทางหลวงชนบท สน. 3082 กับทางเลี่ยงเมือง และใช้ระบบวงเวียน ในการจัดการจราจรร่วมด้วย

8) จุดตัดแยกทางหลวงหมายเลข 22 ที่ กม.14+069.000 (จุดสิ้นสุดโครงการ) จุดตัดนี้ ออกแบบเป็นทางต่างระดับ บนทางทางหลวงหมายเลข 22 โดยก่อสร้างเป็นสะพานบกข้ามทางแยกขนาด 79.50 เมตร (สะพานคู่ที่ กม.82+785.400 และ กม.82+804.500 บนทางหลวงหมายเลข 22) โดยจัดการจราจรใต้สะพาน ให้สามารถใช้ทางเข้าและออกจากทางเลี่ยงเมืองได้สะดวก โดยไม่ติดสัญญาณไฟจราจร

ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวเมื่อแล้วเสร็จจะช่วยบรรเทาปัญหาการจราจรติดขัด ลดความแออัดการจราจรจากรถบรรทุก และเชื่อมโยงการเดินทางไปยังจังหวัดใกล้เคียง ช่วยลดระยะเวลาเดินทางทำให้การเดินทางสะดวก รวดเร็ว ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย รวมถึงช่วยสนับสนุนศักยภาพการขยายพื้นที่การค้าการลงทุนในการรองรับการส่งออกและการนำเข้าสินค้าระหว่างประเทศ ตามนโยบายด้าน โลจิสติกส์ของประเทศ และเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมนโยบายและแนวทางความร่วมมือทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community : AEC)

 

 

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ