เคทีซีได้รับคัดเลือกเป็นหุ้นยั่งยืน THSI 4 ปีซ้อน

โลโก้เคทีซี

รายชื่อหุ้นยั่งยืน THSI คัดเลือกโดยผู้ทรงคุณวุฒิในภาคตลาดทุน กลั่นกรองจากแบบประเมินความยั่งยืน สอดคล้องกับประเด็นที่ผู้ลงทุนให้ความสนใจ และเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันระยะยาว

วันที่ 12 ตุลาคม 2565 เคทีซี หรือบริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) เผยว่า ได้รับคัดเลือกให้อยู่ในรายชื่อหุ้นยั่งยืน Thailand Sustainability Investment (THSI) ประจำปี 2565 จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 สะท้อนความมุ่งมั่นในการพัฒนาองค์กรให้เติบโตอย่างแข็งแกร่งและยั่งยืน พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม และให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน

รายชื่อหุ้นยั่งยืน THSI คัดเลือกโดยผู้ทรงคุณวุฒิในภาคตลาดทุน โดยพิจารณากลั่นกรองจากแบบประเมินความยั่งยืน ซึ่งประกอบด้วยตัวชี้วัดทั่วไป และตัวชี้วัดตามลักษณะการประกอบธุรกิจตามกลุ่มอุตสาหกรรม โดยกลุ่มธุรกิจการเงินมีตัวชี้วัดที่ครอบคลุมถึงความปลอดภัยของข้อมูลและระบบสารสนเทศ การทำธุรกิจทางการเงินอย่างรับผิดชอบ

ซึ่งสอดคล้องกับประเด็นสำคัญที่ผู้ลงทุนให้ความสนใจและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในระยะยาวของบริษัท ทั้งนี้ บริษัทจะต้องผ่านเกณฑ์การประเมินด้านความยั่งยืนในมิติเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมและสังคม ตามที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนด