“กปภ. ชวนบริจาคปฏิทินเก่า ส่งต่อเพื่อผลิตสื่ออักษรเบรลล์แก่ผู้พิการทางสายตา”

กปภ.

การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) จัดทำโครงการ “ปฏิทินเก่าให้เรานะ” ชวนบริจาคปฏิทินตั้งโต๊ะเก่า นำกลับมาใช้ใหม่ ด้วยการส่งต่อเพื่อจัดทำหนังสืออักษรเบรลล์สำหรับใช้เป็นสื่อการเรียนการสอน เพิ่มโอกาสการเข้าถึงการศึกษา เสริมทักษะและพัฒนาศักยภาพการศึกษาเรียนรู้ให้แก่ผู้พิการทางสายตา

นายวิบูลย์ วงสกุล ผู้ว่าการ กปภ. เปิดเผยว่า การดำเนินงานของ กปภ. มุ่งส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนด้วยการให้บริการน้ำประปาที่สะอาด ปลอดภัย ได้มาตรฐาน ควบคู่กับการดูแลชุมชนสังคมและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยในช่วงส่งท้ายปีเก่าเข้าสู่ปีใหม่มักจะมีปฏิทินของปีเก่าที่ต้องทิ้งจำนวนมาก กปภ. จึงได้จัดทำโครงการ “ปฏิทินเก่าให้เรานะ” รวบรวมปฏิทินตั้งโต๊ะใช้แล้วที่ยังอยู่ในสภาพดีส่งต่อให้แกมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ นำไปจัดทำหนังสืออักษรเบรลล์สำหรับใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนเพิ่มโอกาสการเข้าถึงการศึกษาเสริมทักษะและพัฒนาศักยภาพการศึกษาเรียนรู้ให้นักเรียนโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพสามารถร่วมบริจาคได้ที่จุดรับบริจาค ณ กปภ. สำนักงานใหญ่ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 15 มกราคม 2566 หรือสามารถจัดส่งโดยตรงที่โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ เลขที่ 420 ถ.ราชวิถีแขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 รายละเอียดเพิ่มเติมที่  www.blind.or.th

ผู้ว่าการ กปภ. กล่าวเพิ่มเติมว่า โครงการที่จัดทำขึ้นส่งเสริมให้ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้าง กปภ. มีจิตสาธารณะ เอื้ออาทร ได้ร่วมทำกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อสังคมและส่วนรวม ตลอดจนสร้างความตระหนักในการร่วมลดปริมาณขยะ ช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม และใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด