คาราบาวกรุ๊ป ได้รับรางวัลเกียรติยศ Thailand’s Top Corporate Brands 2022

คาราบาวกรุ๊ป

บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ได้รับการประกาศเป็นองค์กรที่มีมูลค่าแบรนด์องค์กรสูงสุดของประเทศไทยประจำปี 2565 หมวดธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม ในงาน ASEAN and Thailand’s Top Corporate Brands 2022 จัดโดยคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งถือเป็นการได้รับรางวัลดังกล่าวเป็นครั้งที่ 2 โดยมีคุณกมลดิษฐ สมุทรโคจร รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เป็นตัวแทนในการรับมอบโล่เกียรติยศ Thailand’s Top Corporate Brands 2022 จากศาสตราจารย์ ดร. บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในวันที่ 18 มกราคม 2566 ณ หอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นายกมลดิษฐ สมุทรโคจร รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า รางวัลดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงวิสัยทัศน์ขององค์กรในการเป็นสินค้าระดับโลกและแบรนด์ระดับโลก (World class product, World class brand) โดยให้ความสำคัญและลงทุนในการสร้างแบรนด์อย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างการเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน ผ่านกลยุทธ์การตลาดที่หลากหลายและครอบคลุม โดยกุญแจสำคัญที่ส่งผลต่อการเติบโตขององค์กรและทำให้แบรนด์คาราบาวประสบความสำเร็จไม่ใช่แค่ในระดับประเทศ แต่ก้าวไปถึงระดับโลกตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา เช่น การเป็นผู้สนับสนุนการแข่งขันฟุตบอล “คาราบาว คัพ” ที่ประเทศอังกฤษ ซึ่งรอบชิงชนะเลิศจะมีขึ้นที่สนามเวมบลีย์ในเดือนกุมภาพันธ์นี้

นอกจากนี้ ในรอบปีที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้ดำเนินการหลายประการเพื่อแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นต่อการเติบโตและพัฒนาบนพื้นฐานด้านความยั่งยืน เช่นเดียวกับองค์กรระดับโลกในต่างประเทศ เช่น การแสดงถึงความโปร่งใสผ่านการเปิดเผยข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาลที่สำคัญ หรือนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมและจรรยาบรรณคู่ค้า รวมทั้งมีการพิจารณาในการตั้งเป้าหมายด้านการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศที่ท้าทาย ซึ่งเป็นผลสืบเนื่องจากการจัดเก็บและเปิดเผยข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมตามกรอบที่กำหนดโดยองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) โดยผลจากความมุ่งมั่นทั้งหมด สะท้อนออกมาจากผลคะแนนจากการตอบแบบสอบถามด้านความยั่งยืน S&P ที่เพิ่มขึ้น 5 เท่าจากปีก่อนหน้านี้

สำหรับงาน ASEAN and Thailand’s Top Corporate Brands 2022 จัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 13  เพื่อมอบรางวัลให้แก่ องค์กรที่มีมูลค่าแบรนด์องค์กรสูงสุดของประเทศไทยและในอาเซียน ประจำปี 2022 จัดโดยหลักสูตรปริญญาโทสาขาการจัดการแบรนด์และการตลาด คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้สร้างเครื่องมือวัดมูลค่าแบรนด์องค์กร CBS Valuation (Corporate Brand Success Valuation) ตั้งแต่ปี 2554 โดยเครื่องมือวัดมูลค่าแบรนด์องค์กรได้นำตัวเลขจากงบการเงินในรายงานประจำปี ซึ่งเป็นข้อมูลที่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เปิดเผยต่อสาธารณชนมาคำนวณโดยใช้สูตร CBS Valuation ใช้ค่าเฉลี่ยระยะเวลา 3 ปี ปัจจุบันใน ASEAN มีตลาดหลักทรัพย์อยู่ 6 ประเทศ ได้แก่ อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไทย และเวียดนาม สูตรคำนวณ CBS Valuation ได้บูรณาการแนวคิดด้านการตลาด การเงิน และการบัญชี อย่างมีระบบ ทำให้สามารถคำนวณมูลค่าแบรนด์องค์กรออกมาเป็นตัวเลขทางการเงินโดยไม่มีความลำเอียง