บี.กริม เพาเวอร์ โรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพและมูลนิธิคีนันแห่งเอเชีย ร่วมลงนามความร่วมมือในโครงการ SKILLS4TECH

บี.กริม เพาเวอร์

เสริมศักยภาพการสอนคุณครู ต่อยอดความรู้ผู้เรียน ด้วยนวัตกรรมแห่งโลกอนาคต

คุณเกรียงไกร อยู่ยืน รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานทรัพยากรบุคคล บริษัท  บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) รองศาสตราจารย์ ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ อธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดาและ คุณปิยะบุตร ชลวิจารณ์ ประธานอำนวยการแห่งมูลนิธิคีนันแห่งเอเซีย ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการในโครงการ “Technical Teaching and Learning for Industry 4.0 Technicians Program” หรือ SKILLS4TECH เพื่อส่งเสริมศักยภาพการสอนของคุณครูและสนับสนุนการเรียนรู้เสมือนจริงของนักเรียนในโรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ พิธีลงนามจัดขึ้น ณ อาคาร 60 พรรษาราชสุดาสมภพ (604) ห้องประชุมสภา สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา สำนักพระราชวัง

รองศาสตราจารย์ ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ อธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา กล่าวว่า “สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา เป็นสถาบันที่จัดการศึกษาตามแนวพระราชดำริ ‘เรียนคู่งาน งานคู่เรียน’ สร้างคนดี มีฝีมือ  มีวินัยและจรรยาบรรณวิชาชีพ การลงนามความร่วมมือทางวิชาการของทั้งสามฝ่ายในครั้งนี้ เป็นการ บูรณาการความรู้ร่วมกันโดยอาศัยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ มีเป้าหมายเพื่อเติมเต็มศักยภาพและแนวทางการสอนของคุณครูด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ ตลอดจนพัฒนาหลักสูตรการเรียนรู้ของโรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ พร้อมก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมชั้นนำของไทย อันเป็นประโยชน์ต่อผู้เรียนในการพัฒนาทักษะอย่างมีประสิทธิภาพ มีความสามารถในการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการและสังคม รวมถึงเป็นพลเมืองที่ดีและมีคุณภาพของประเทศ”

โครงการ Technical Teaching and Learning for Industry 4.0 Technicians Program หรือ SKILLS4TECH เป็นโครงการเพื่อส่งเสริมศักยภาพการเรียนการสอนของครูจากโรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ ภายใต้สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ด้วยแนวทางการสอนและเทคโนโลยีสมัยใหม่ ในการสร้างทักษะสะเต็ม (STEM – Science, Technology, Engineering and Mathematics) ทักษะเทคนิคและทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ที่จำเป็นสำหรับการทำงานในอุตสาหกรรม ผ่านการเรียนแบบผสมผสาน (Blended Learning) โดยการบูรณาการการใช้โปรแกรมจำลอง (Simulation) เข้ากับการเรียนในห้องเรียนที่เปิดโอกาสให้นักเรียนได้สืบเสาะหาความรู้และฝึกการแก้ปัญหาด้วยตนเอง

คุณเกรียงไกร อยู่ยืน รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานทรัพยากรบุคคล บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า “บี.กริม ให้ความสำคัญกับการสร้างความร่วมมือในการพัฒนาต่อยอดองค์กรและสังคม (Partnership Ecosystem) เรามีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีส่วนร่วมในการสนับสนุนการศึกษา ร่วมกันพัฒนาองค์ความรู้ พัฒนาผู้สอนและส่งเสริมศักยภาพของผู้เรียนในสาขาวิชาชีพของสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ผ่านการมอบเงินทุนจำนวน 1,000,000 บาท เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิคีนันแห่งเอเซีย โดยมีโรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพเป็นโรงเรียนนำร่อง ซึ่ง บี.กริม เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ฝึกฝนทักษะ สัมผัสประสบการณ์ตรงผ่านการปฏิบัติงานจริง ตลอดจนถ่ายทอดความรู้ด้านนวัตกรรม เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในกระบวนการผลิต สอดคล้องกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรม เป็นประชากรที่มีประสิทธิภาพในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ สร้างสรรค์ประโยชน์เพื่อสังคมและพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนต่อไป”

คุณปิยะบุตร ชลวิจารณ์ ประธานอำนวยการแห่งมูลนิธิคีนันแห่งเอเซีย กล่าวว่า “มูลนิธิคีนันแห่งเอเซียมีความเชื่อว่าทุกคนบนโลกนี้สามารถสร้างชีวิตที่ดีขึ้นได้ มูลนิธิฯ จึงมุ่งมั่นจึงพัฒนาการศึกษา ด้วยองค์ความรู้ เทคโนโลยี และทักษะที่จำเป็นสำหรับอนาคตที่ยั่งยืน ซึ่งโปรแกรมจำลองที่ส่งเสริมการเรียนรู้ด้านสะเต็มของโครงการนี้คือ STEMSims เป็นนวัตกรรมโปรแกรมจำลองออนไลน์และการทดลองเสมือนจริงที่พัฒนาขึ้นจากทุนสนับสนุนของมูลนิธิวิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันสุขภาพแห่งชาติ และกระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิ ประเทศสหรัฐอเมริกา สอดรับกับมาตรฐาน Next Generation Science Standard และได้รับการทดสอบจากหลายสถาบันการศึกษาว่าช่วยให้นักเรียนมีความเข้าใจในเนื้อหาหลักของ STEM มากขึ้น ซึ่งความร่วมมือในครั้งนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้เลย หากไม่ได้รับการสนับสนุนจาก บี.กริม เพาเวอร์ ที่เล็งเห็นความสำคัญของการศึกษาและร่วมกันพัฒนาให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม พร้อมเติบโตเป็นบุคลากรที่เป็นกำลังสำคัญของประเทศในอนาคต”

 

คุณสปันนา นวลสอาด คุณครูวิทยาศาสตร์แผนกวิชาสามัญ โรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ กล่าวว่า           “ไม่มีอะไรที่ทำให้คุณครูมีความสุขเท่าเด็กๆ บอกว่าได้รับความรู้และสนุกกับการเรียนมากขึ้น ขอขอบคุณ บริษัท      บี.กริม เพาเวอร์และมูลนิธิคีนัน ที่นำเทคโนโลยี STEMSims มาเสริมสร้างเทคนิคกระบวนการสอน พร้อมบูรณาการกับรายวิชาของคุณครูแต่ละท่าน โดยจัดการเรียนการสอนในรูปแบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้นตอน (The 5 E’s of Inquiry-Based Learning) ประกอบด้วยการสร้างความสนใจ (Engagement) การสํารวจและค้นหา (Exploration) การอธิบายและลงข้อสรุป (Explanation) การขยายความรู้ (Elaboration) และการประเมินผล (Evaluation) ส่งผลให้เด็กๆ ได้เรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรงจากการแสวงหาค้นคว้า สามารถสร้างองค์ความรู้ สร้างการจดจำ และค้นพบแนวทางแก้ปัญหาได้ด้วยตนเอง พร้อมนำเทคโนโลยีไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อไป”

 

ความร่วมมือด้านวิชาการดังกล่าวยังตอบโจทย์วิสัยทัศน์ของ บี.กริม ในการทำธุรกิจในประเทศไทยมาตลอด 145 ปี ภายใต้ปรัชญา “การดำเนินธุรกิจด้วยความโอบอ้อมอารี” โดยมุ่งเน้นการสร้างประโยชน์ให้กับสังคมไทยอย่างยั่งยืน การศึกษาตั้งแต่ระดับปฐมวัยจนถึงระดับปริญญา เป็นหนึ่งในกิจกรรมหลักที่กลุ่มบริษัท บี.กริม และบริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ให้การสนับสนุนมาอย่างต่อเนื่อง