สผ. เปิดประชุมรับฟังความเห็นทุกภาคส่วน เตรียมพร้อมเดินหน้าสู่การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) โดยกองยุทธศาสตร์และแผนงาน (กยผ.) ร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นภายใต้โครงการจัดทำแนวทางการถ่ายทอดแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติเพื่อสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมระดับประเทศ ในรูปแบบออนไลน์ โดยมีนายประเสริฐ ศิรินภาพร รองเลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้นำเสนอที่มาของโครงการจัดทำแนวทางการถ่ายทอดแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยการประชุมในครั้งนี้ ได้มีการจัดเสวนาด้านการถ่ายทอดแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติเพื่อสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย

๑) การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) และแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติอย่างยั่งยืนและมีประสิทธิภาพสูงสุดในระยะยาว โดย ศ.ดร.ธนวัฒน์ จารุพงษ์สกุล ประธานคณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

๒) กรอบทิศทางการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศผ่านแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม โดยนายประเสริฐ ศิรินภาพร รองเลขาธิการ สผ.

๓) การถ่ายทอดแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติผ่านแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม โดยเชื่อมโยงมิติภูมิภาคและท้องถิ่น โดย ศ.ดร.พิสุทธิ์ เพียรมนกุล รองคณบดีด้านยุทธศาสตร์นวัตกรรมและความยั่งยืน คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

๔) การดำเนินงานของภาคเอกชนที่ตอบสนองต่อนโยบายด้านการเติบโตอย่างยั่งยืนของภาครัฐ โดยนายเทพรัตน์ เทพพิทักษ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)

นอกจากนี้ ยังได้มีการนำเสนอผลการศึกษาโครงการ ดังนี้

๑) แนวทางการถ่ายทอดแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติสู่การปฏิบัติ ผ่านแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม

๒) การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศไทยเชิงพื้นที่

โดย ดร.ณัฐวิญญ์ ชวเลิศพรศิยา ผู้อำนวยการโครงการความร่วมมือระหว่างคณะวิศวกรรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กับภาคอุตสาหกรรม (Industrial Liaison Program : ILP)


ซึ่งการจัดประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อแนวทางการถ่ายทอดแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นที่ ๑๘ สู่การปฏิบัติ ผ่านแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๕ และแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ และรายงานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศไทยเชิงพื้นที่ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย หน่วยงานภาครัฐทั้งหน่วยงานภายในและภายนอกกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา รัฐวิสาหกิจ องค์กรพัฒนาเอกชน และภาคประชาสังคม จำนวนประมาณ ๒๖๐ คน


นายประเสริฐ ศิรินภาพร


ศ. ดร.ธนวัฒน์ จารุพงษ์สกุล


ศ. ดร.พิสุทธิ์ เพียรมนกุล


นายเทพรัตน์ เทพพิทักษ์


ดร.ณัฐวิญญ์ ชวเลิศพรศิยา

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ