เชียงรายจัดแปลงเศรษฐกิจพอเพียง 2 ไร่ ข้างพระเมรุมาศจำลอง

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันที่ 20 ตุลาคม 2560 เจ้าหน้าที่ของ จ.เชียงราย หลายหน่วยงานได้ช่วยกันปรับภูมิทัศน์บริเวณด้านข้างพระเมรุมาศจำลอง จ.เชียงราย ตั้งอยู่ภายในสนามบินเก่า ฝูงบิน 416 อ.เมือง จ.เชียงราย ให้เป็นนิทรรศการมีชีวิตชื่อ “จากภูผา สู่มหานที ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน” โดยมีการปรับพื้นที่เป็นภูเขา ป่าไม้ และการเกษตรกรรูปแบบต่างๆ ทำให้บริเวณพื้นที่เขียวขจีและเกี่ยวข้องกับการเกษตรตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีแปลงทำนาข้าว การปลูกไม้ผลและกาแฟ การสร้างโรงเรือน แหล่งน้ำ บ่อปลาและการเลี้ยงปลาในนาข้าว การเลี้ยงสัตว์ปีก การเลี้ยงสัตว์ใหญ่ การปลูกพืชไร่ พืชสวน พืชประดับ ยางพารา การเลี้ยงปลาในบ่อ แปลงผักสมุนไพร บ่อน้ำและกองฟางข้าว การทำปุ๋ยหมัก

นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย กล่าวว่า นิทรรศการมีชีวิตสื่อความหมายว่า จ.เชียงราย อยู่บนพื้นที่สูงและมีภูเขาป่าไม้ จึงกลายเป็นแหล่งต้นน้ำรวมทั้งประชาชนในพื้นที่มีการพัฒนาทำการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ซึ่งสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้จริง จนได้รับการยอมรับไปทั่วโลก

ทั้งนี้ นิทรรศการจัดขึ้นทั้ง 2 ด้านของพระเมรุมาศจำลองเป็นระยะทางเกือบ 1 กิโลเมตร รวมเนื้อที่ 2 ไร่ 2 งาน 9 ตารางวา โดยจะแสดงเกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจนทำให้สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้โดยไม่ต้องพึ่งพาผู้อื่น และผลผลิตที่เหลือสามารถนำไปขายสร้างรายได้ แตกต่างจากหลักคิดเรื่องการปลูกพืชเชิงเดี่ยวชนิดเดียวครั้งละมากๆ เพื่อมุ่งสร้างรายได้ แต่เมื่อราคาตกต่ำก็จะประสบปัญหา ซึ่งผู้ได้ชมนิทรรศการสามารถนำไปปรับใช้กับทุกสาขาอาชีพอีกด้วย