ในหลวง พระราชินี ทรงรับการทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

มหาวิทยาลัยนเรศวร ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาภาษาศาสตร์ แด่สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี

วันที่ 14 พฤษภาคม 2565 เวลา 18.59 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จออก ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ ศาสตราจารย์
นายแพทย์ประสิทธิ์ วัฒนาภา นายกสภามหาวิทยาลัยนเรศวร และคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยนเรศวร เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท

ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาภาษาศาสตร์ แด่สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี

ด้วยเป็นที่ประจักษ์นับตั้งแต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์ ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ เพื่อสืบสาน รักษา และต่อยอด โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต่าง ๆ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ด้วยน้ำพระราชหฤทัยเปี่ยมล้นที่ทรงพระเมตตาต่อประชาชน ทุกหมู่เหล่า

โดยเฉพาะในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทรงห่วงใยพสกนิกรชาวไทย ตลอดจนบุคลากรทางการแพทย์มาโดยตลอด ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ในการจัดซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ต่าง ๆ

อาทิ ชุด PPE หน้ากากอนามัย รถเก็บตัวอย่างชีวนิรภัย รถวิเคราะห์ผลด่วนพิเศษ รถต่อพ่วงชีวนิรภัย ซึ่งมีส่วนสำคัญยิ่งในการเข้าถึงพื้นที่และค้นหาเชิงรุกในกลุ่มเสี่ยง ส่งผลดีต่อการควบคุมและการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด 19

อีกทั้งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดสร้างรถเอกซเรย์ระบบดิจิทัลคันแรกในประเทศไทย ที่มีระบบ AI ที่ทันสมัยเพื่อนำไปใช้สนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์ รองรับการส่งข้อมูลการวินิจฉัยผู้ป่วยผ่านสัญญาณระบบ 5G ช่วยให้แพทย์สามารถมองเห็นภาพเอกซเรย์ผ่านจอมอนิเตอร์เพื่อวินิจฉัยโรคได้อย่างแม่นยำและรวดเร็วยิ่งขึ้น

รวมทั้งมีเครื่องเอกซเรย์แบบพกพาสามารถนำไปใช้ตรวจในภาคสนามได้ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานเชิงรุกในโรงพยาบาลสนามให้สามารถตรวจการแพร่ระบาดของโรคและรักษาโรคติดเชื้อโควิด 19 ได้อย่างทันท่วงทีด้วยพระปรีชาญาณและความสนพระราชหฤทัยในเทคโนโลยีเครื่องกลสมัยใหม่ กับทั้งพระราชปณิธานอันแน่วแน่ที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรชาวไทย สภามหาวิทยาลัยนเรศวร จึงมีมติขอพระราชทานทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและเพื่อเฉลิมพระเกียรติคุณให้เป็นที่ประจักษ์

สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเคียงข้างพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยพระวิริยอุตสาหะเสมอมา พระราชกรณียกิจต่าง ๆ ครอบคลุมทั้งด้านการทหาร การศาสนาการต่างประเทศ การอนุรักษ์ธรรมชาติ การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และการดูแลสุขภาพความเป็นอยู่ของประชาชน ทรงเป็นพระราชินีที่มีความสง่างาม องอาจ พระจริยาวัตรอันงดงาม และทรงมีพระปรีชาสามารถในการใช้ภาษา
เป็นอย่างดียิ่ง

ทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ ดังจะเห็นได้จากพระราชกรณียกิจที่ได้โดยเสด็จพระราชดำเนินพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในโอกาสที่บุคคลสำคัญและคณะฑูตานุทูตจากประเทศต่าง ๆ เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ในโอกาสสำคัญ รวมทั้งได้พระราชทานพระราชดำรัสอันเป็นที่ประทับใจแก่ประชาชนอย่างยิ่ง ประกอบกับพระปรีชาสามารถด้านภาษา กับทั้งพระจริยวัตรอันงดงาม

ตลอดจนพระวิริยอุตสาหะในการประกอบพระราชกรณียกิจเคียงข้างพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อประโยชน์สุขแห่งพสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่า สภามหาวิทยาลัยนเรศวร จึงมีมติขอพระราชทานทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาภาษาศาสตร์ แด่สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ เพื่อเฉลิมพระเกียรติคุณให้เป็นที่ประจักษ์โดยทั่วกัน

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ