เช็กเงินสมทบประกันสังคม ม.33-39-40 อัตราใหม่ที่นี่ เริ่มจ่าย พ.ค. 2565

ประกันสังคม

อัตราใหม่นี้ จะช่วยเสริมสภาพคล่องให้ผู้ประกันตนได้ 1,000-1,800 บาทต่อคน เป็นระยะเวลา 3 เดือน

วันที่ 6 เมษายน 2565 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า มติคณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุมัติร่างกฎกระทรวงกำหนดอัตราเงินสมทบกองทุนประกันสังคม พ.ศ. …. ลดอัตราเงินสมทบ 3 เดือน จากเดือนพฤษภาคม-กรกฎาคม 2565 โดยรัฐบาลใช้กลไกของกองทุนประกันสังคม เพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพให้แก่ผู้ประกันตน และลดต้นทุนการผลิตให้แก่นายจ้างในช่วงระยะเวลาหนึ่ง เพื่อบรรเทาผลกระทบต่อประชาชนจากสถานการณ์ราคาพลังงานจากปัญหาความขัดแย้งในภูมิภาคยุโรป เพื่อให้ลูกจ้างมีกำลังในการใช้จ่าย และผู้ประกอบการสามารถมีสภาพคล่องเพิ่มขึ้นในการดำเนินธุรกิจในช่วงถัดไป

อัตราสมทบใหม่ 3 เดือน จ่ายเท่าไหร่ ?

1. มาตรา 33 ลดอัตราเงินสมทบเหลือ 1% ต่อเดือน จาก 5% ต่อเดือน ทั้งลูกจ้างและนายจ้าง ซึ่งปัจุบันมีผู้ประกันตนมาตรา 33 ที่เป็นลูกจ้างจำนวน 11.2 ล้านคน และนายจ้างจำนวน 5 แสนราย

ยกตัวอย่าง: หากคิดบนฐานเงินเดือน 15,000 บาท จากเดิมต้องส่งเงินสบทบ 750 บาท จะลดลงเหลือส่งเงินสมทบ 150 บาท ทำให้สามารถลดภาระค่าครองชีพไปได้ประมาณ 600 บาทต่อคนต่อเดือน ขณะที่นายจ้าง หากจ่ายค่าจ้างบนฐานเงินเดือน 15,000 บาทต่อลูกจ้าง 1 คน หากนายจ้างมีลูกจ้าง 1,000 คน จะสามารถลดต้นทุนการผลิตของนายจ้างต่อเดือนลง 600,000 บาท รวมระยะเวลา 3 เดือนเป็นเงินทั้งสิ้น 1,800,000 บาท

2. มาตรา 39 ลดอัตราเงินสมทบเหลือ 1.9% ต่อเดือน จาก 9% ต่อเดือน จากเดิมที่ต้องส่งเงินสมทบ 432 บาท จะลดลงเหลือส่งเงินสมทบ 91 บาท หรือลดภาระค่าครองชีพไปได้ประมาณ 341 บาทต่อคนต่อเดือน ปัจจุบันมีผู้ประกันตนมาตรา 39 จำนวน 1.9 ล้านคน

Advertisment

ทั้งนี้ การลดอัตราเงินสมทบ 3 งวดนี้ ส่งผลให้กองทุนประกันสังคมจัดเก็บเงินสมทบได้ลดลง 34,023 ล้านบาท โดยผู้ประกันตนจ่ายเงินสมทบลดลงเป็นเงิน 18,085 ล้านบาท และนายจ้างจ่ายเงินลดลงเป็น 15,938 ล้านบาท ซึ่งเป็นผลดีต่อผู้ประกันตน ทำให้สามารถนำเงินส่วนนี้ไปใช้จ่าย เสริมสภาพคล่องได้ประมาณ 1,000-1,800 บาทต่อคน ขณะเดียวกันนายจ้างก็มีสภาพคล่องเพิ่มมากขึ้น

นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวว่า สำหรับฝ่ายรัฐบาลยังส่งเงินสมทบในอัตราเดิมคือร้อยละ 2.75 ของค่าจ้างผู้ประกันตน ซึ่งการลดอัตราเงินสมทบ 3 งวดนี้ ส่งผลให้กองทุนประกันสังคมจัดเก็บเงินสมทบได้ลดลง 34,023 ล้านบาท

“โดยผู้ประกันตนจ่ายเงินสมทบลดลงเป็นเงิน 18,085 ล้านบาท และนายจ้างจ่ายเงินลดลงเป็น 15,938 ล้านบาท ซึ่งเป็นผลดีต่อผู้ประกันตน ทำให้สามารถนำเงินส่วนนี้ไปใช้จ่าย เสริมสภาพคล่องได้ประมาณ 1,000-1,800 บาทต่อคน ขณะเดียวกันนายจ้างก็มีสภาพคล่องเพิ่มมากขึ้น

สำหรับขั้นตอนต่อจากนี้ กระทรวงแรงงาน โดยสำนักงานประกันสังคม จะเร่งดำเนินการเพื่อให้ประกาศใช้เป็นกฎหมายได้ทันภายในกำหนด”

Advertisment

มาตรา 40 รออนุมัติร่าง

สำหรับมาตรา 40 กระทรวงแรงงานได้ยื่นเรื่องการลดอัตราเงินสมทบต่อ ครม. และมีการเคาะอนุมัติแล้ว แต่ต้องรอการอนุมัติร่างกฎกระทรวงกำหนดอัตราเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็นอันดับต่อไป

หากผ่านแล้วอัตราเงินสมทบของผู้ประกันตนมาตรา 40 จะถูกลดทั้ง 3 ทางเลือก ตามอัตราดังนี้

  • อัตราเดิมจ่ายในอัตรา 70 บาท/เดือน อัตราลดเป็น 42 บาท/เดือน มีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทน ในกรณีการประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย ทุพพลภาพ ตาย
  • อัตราเดิมจ่ายในอัตรา 100 บาท/เดือน อัตราลดเป็น 60 บาท/เดือน มีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทน ในกรณีการประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย ทุพพลภาพ ตาย และกรณีชราภาพ
  • อัตราเดิมจ่ายสมทบ 300 บาท/เดือน อัตราลดเป็น 180 บาท/เดือน มีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทน ในกรณีการประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย ทุพพลภาพ ตาย ชราภาพ และกรณีสงเคราะห์บุตร

เท่ากับว่าช่วยลดภาระค่าครองชีพไปได้ประมาณ 84-360 บาทต่อคนต่อเดือน ซึ่งปัจจุบันมีผู้ประกันตนมาตรา 40 จำนวน 10.6 ล้านคน