รมว.ท่องเที่ยวมั่นใจพร้อมรับนักท่องเที่ยวจีน-คาซัคสถาน หลังเปิดวีซ่าฟรี

นางสาวสุดาวรรณ หวังศุภกิจโกศล

“สุดาวรรณ หวังศุภกิจโกศล” รมว.กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬามั่นใจทุกภาคส่วนพร้อมรับนักท่องเที่ยวจากจีนและคาซัคสถาน ตามมาตรการฟรีวีซ่า หวังสร้างความประทับใจและช่วยบอกต่อ 

วันที่ 22 กันยายน 2566 นางสาวสุดาวรรณ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวว่า ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2566 ได้เห็นชอบมาตรการยกเว้นการตรวจลงตราเพื่อการท่องเที่ยว (วีซ่าฟรี) หรือ VISA Exemption ให้แก่นักท่องเที่ยวจีนและคาซัคสถาน ซึ่งถือเป็นนโยบายเร่งด่วนแรกของคณะรัฐมนตรี นำโดย นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี

ในการส่งเสริมการท่องเที่ยวแบบ Quick Win เพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวกลุ่มคุณภาพ (Ease of Traveling) และกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศไทยอย่างรวดเร็ว โดยตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ 18 กันยายน 2566 ให้ผู้ถือหนังสือเดินทางหรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทางสัญชาติจีนและคาซัคสถาน ซึ่งเข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว เพื่อการท่องเที่ยวได้รับการยกเว้นการตรวจลงตราและอนุญาตให้พำนักในราชอาณาจักรได้ไม่เกิน 30 วัน มีผลตั้งแต่วันที่ 25 กันยายน 2566-29 กุมภาพันธ์ 2567 เป็นระยะเวลาประมาณ 5 เดือน

ทั้งนี้ ในที่ 25 กันยายน 2566 ซึ่งจะเป็นวันแรกของการดำเนินมาตรการนี้ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) จะได้จัดพิธีต้อนรับนักท่องเที่ยวจากสาธารณรัฐประชาชนจีนและสาธารณรัฐคาซัคสถาน ณ ท่าอากาศยานสำคัญ 4 แห่ง ได้แก่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ท่าอากาศยานดอนเมือง ท่าอากาศยานเชียงใหม่ และท่าอากาศยานภูเก็ต โดยแต่ละพื้นที่ได้จัดป้ายต้อนรับ การแสดงศิลปวัฒนธรรม พร้อมมอบพวงมาลัยและกางเกงลายช้างเป็นของที่ระลึก เพื่อสร้างความประทับใจและสื่อสารว่าประเทศไทยเป็นจุดหมายปลายทางที่สำคัญทางการท่องเที่ยว ซึ่งการเตรียมการเป็นไปด้วยดี

นางสาวสุดาวรรณกล่าวเพิ่มเติมว่า จากวันที่มีมติ ครม. จนถึงวันนี้ มั่นใจมากว่าหน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา มีความพร้อมในการต้อนรับ ดูแล และอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวทุกคน และพร้อมทำงานร่วมกับภาคเอกชนในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยการท่องเที่ยวเพื่อบรรลุเป้าหมายตามที่ได้ตั้งไว้