เปิด 3 รายการสินค้า นอกระบบ VAT ลดหย่อนภาษี 50,000 บาทได้

Easy E-Receipt

เปิด 3 ประเภท “สินค้าและบริการ” ที่สามารถซื้อสินค้าร้านนอกระบบภาษีมูลค่าเพิ่มได้ ตามมาตรการ “easy e-Receipt” ที่ใช้สิทธิได้สูงสุด 50,000 บาท

วันที่ 5 ธันวาคม 2566 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ตามที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้เห็นชอบมาตรการ “easy e-Receipt” หรือ “e-Refund” เดิม ซึ่งเป็นการให้นำค่าใช้จ่ายจากการซื้อสินค้า หรือค่าบริการ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 ตามจำนวนที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 50,000 บาท

โดยจะต้องมีใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบ ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบ e-Tax invoice & e-Receipt ของกรมสรรพากรนั้น ตามมาตรการมีการกำหนดสินค้าและบริการจำนวน 3 รายการ ที่ไม่จำเป็นต้องอยู่ในระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม ได้แก่

1.ค่าหนังสือ หนังสือพิมพ์ นิตยสาร

2.ค่าบริการหนังสือ หนังสือพิมพ์ และนิตยสารที่อยู่ในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต

3.ค่าสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ซึ่งเป็นสินค้าที่ได้ลงทะเบียนกับกรมการพัฒนาชุมชนแล้ว

อย่างไรก็ดี มีสินค้าและบริการที่มีสินค้าและบริการที่ไม่สามารถใช้สิทธิลดหย่อนภาษีตามมาตรการได้ทั้งสิ้น 6 รายการด้วยกัน ดังนี้

1.ค่าซื้อสุรา เบียร์ และไวน์

2.ค่าซื้อยาสูบ

3.ค่าซื้อรถยนต์ รถจักรยานยนต์ และเรือ

4.ค่าน้ำมันและก๊าซสำหรับเติมยานพาหนะ

5.ค่าสาธารณูปโภค ค่าน้ำประปา ค่าไฟฟ้า ค่าบริการสัญญาณโทรศัพท์ ค่าบริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต และค่าบริการสำหรับบริการที่มีข้อตกลงการให้บริการระยะยาว ซึ่งเริ่มต้นก่อนวันที่ 1 มกราคม 2567 หรือสิ้นสุดหลังวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 แม้ว่าจะจ่ายค่าบริการระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2567 ถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 ก็ตาม

6.ค่าเบี้ยประกันวินาศภัย โดยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขอื่น ๆ เป็นไปตามที่อธิบดีกรมสรรพากรประกาศกำหนด


โดยกรณีซื้อสินค้าหรือรับบริการดังกล่าวจากผู้มิใช่ผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ต้องได้รับใบรับในรูปแบบใบรับอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบ e-Tax invoice & e-Receipt ของกรมสรรพากร