ผู้ว่าฯปทุมธานีไฟเขียว ขายเหล้า-เบียร์ได้ มีผล 7 พ.ค. เป็นต้นไป

เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2563 ผู้สื่อข่าวรายงาน ว่า จ.ปทุมธานี โดย นายพินิจ บุญเลิศ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี อนุญาตให้มีการซื้อขายจำหน่ายสุราในพื้นที่ได้แล้ว หลังจากก่อนหน้ามีการสั่งห้ามไม่ให้มีการขายแอลกอฮอล์เหมือนกับจังหวัดอื่นๆ โดยมีผลตั้งแต่วันนี้(7พ.ค.63) เป็นต้นไป

โดยสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดปทุมธานี อธิบายความจากประกาศจังหวัดปทุมธานีง่ายๆ พร้อมกราฟิกไว้ในเฟซบุ๊กดังนี้

ประกาศ ณ วันที่ 6 พฤษภาคม 2563

🔴โดยมีผลบังคับใช้ในวันที่ 7 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป หรือจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง

1️⃣ ให้ปิดสถานที่ตาม (1) ถึง (26)
2️⃣ เคอร์ฟิว ให้ปฏิบัติเป็นไปตามข้อกำหนด ฉบับที่ 5

Advertisment

อ่านเพิ่มเติม 👉👉ข้อกำหนด ฉบับที่ 5 http://www.ratchakitcha.soc.go.th/…/P…/2563/E/102/T_0001.PDF

3️⃣ สถานที่ที่ไม่มีในประกาศนี้ ให้ปฏิบัติตามข้อกำหนด ฉบับที่ 6 และให้ปฏิบัติตามมาตรการที่ทางราชการแนะนำอย่างเคร่งครัด

อ่านเพิ่มเติม 👉👉ข้อกำหนด ฉบับที่ 6 http://www.ratchakitcha.soc.go.th/…/P…/2563/E/102/T_0004.PDF

4️⃣ผ่อนปรน อนุญาตให้จำหน่ายเครื่องดื่ม สุรา เหล้า เบียร์ แอลกอฮอล์ได้ แต่ห้ามดื่มในร้าน , สามารถให้บริการด้านการดูแล อาบน้ำ ตัดขนสัตว์ได้ แต่ต้องปฏิบัติตามมาตรการที่ราชการกำหนด ⭕️

Advertisment

สำหรับเนื้อหาในประกาศฉบับฉบับเต็มระบุไว้ดังนี้

เรื่อง มาตรการป้องกันเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)

ตามที่จังหวัดปทุมธานี ได้มีประกาศมาตรการเกี่ยวกับการป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) โดยให้มีผล บังคับถึงวันที่ 30 เมษายน 2563 ซึ่งนายกรัฐมนตรีได้มีประกาศ เรื่อง การขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร (คราวที่ 1)ลงวันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2563 โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 และข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 29 เมษายน 2563 ให้บรรดาประกาศหรือคำสั่งของผู้ว่าราชการจังหวัด เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อที่ออก

ตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ ซึ่งถือว่าเป็นประกาศหรือสั่งตามข้อกำหนดที่ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ 2548 ยังคงมีผลบังคับใช้ต่อไปเช่นเดิม จนกว่าจะได้มีข้อกำหนด ประกาศ หรือคำสั่งเป็นอย่างอื่น นั้น

โดยที่เป็นการสมควรที่จะปรับปรุงมาตรการป้องกันเฝ้าระวังเพื่อให้มีความเหมาะสมกับบริบทพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑล และเป็นไปตามข้อเท็จจริงจากการประเมินสถานการณ์ในปัจจุบัน อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 35 (1) แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ประกอบกับข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 1) ลงวันที่ 25 มีนาคุม 2563 ข้อ 7 และข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ 2548 (ฉบับที่ 5)ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2563 ข้อ 2(6) ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดปทุมธานี จึงให้ปิดสถานที่ซึ่งมีโอกาสเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี เป็นการชั่วคราว ดังนี้

1.โรงมหรสพ โรงภาพยนตร์ โรงละคร
2.สถานบริการ ผับ บาร์ สถานบันเทิง และสถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายกับสถานบริการ
3.สวนน้ำ สวนสนุก
4.สนามเด็กเล่น สถานที่ที่จัดให้มีเครื่องเล่นสำหรับเด็ก
5.สถานที่เล่นสก็ตหรือโรลเลอร์เบรด หรือการเล่นอื่นๆ ในลักษณะเดียวกัน
6.โต๊ะสนุกเกอร์ บิลเลียด
7.สถานที่เล่นโบว์ลิ่ง หรือตู้เกม
8.ร้านเกมและร้านอินเทอร์เน็ต
9.สระว่ายน้ำสาธารณะ
10.สถานที่ออกกำลังกายฟิตเนส รวมถึงพื้นที่สาธารณะที่มีการติดตั้งอุปกรณ์การบริหารร่างกาย หรือเครื่องออกกำลังกายหรืออุปกรณ์อื่นๆ ในทำนองเดียวกัน
11.สถานที่จัดนิทรรศการ ศูนย์แสดงสินค้า และศูนย์ประชุม
12.พิพิธภัณฑ์
13.ห้องสมุดสาธารณะ
14.สถานรับเลี้ยงเด็ก
15.สถานดูแลผู้สูงอายุ
16.สนามชนไก่ และสถานที่ซ้อมชนไก่
17.สนามมวย โรงเรียนสอนศิลปะการต่อสู้ (ยิม) รวมถึงสถานที่ฝึกสอนกีฬาในอาคาร
18.สถานที่สักหรือเจาะผิวหนังหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกาย
19.สถาบันลีลาศหรือสอนลีลาศ
20.สถานประกอบกิจการอาบน้ำ อบไอน้ำ อบสมุนไพร
21.สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ สถานประกอบการนวดแผนไทย นวดฝ่าเท้า เว้นแต่การ
ให้บริการดังกล่าวในสถานพยาบาล ตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล
22.สถานประกอบกิจการอาบ อบ นวด
23.คลินิกเวชกรรมเสริมความงาม
24.ศูนย์พระเครื่อง พระบูชา และสนามพระเครื่อง พระบูชา
25.ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า เว้นแต่ ซุปเปอร์มาร์เก็ต ร้านขายยา หรือสินค้าเบ็ดเตล็ด
ที่จำเป็นต่อการใช้ชีวิต ร้านขายปลีกธุรกิจสื่อสารโทรคมนาคม ธนาคาร ร้านจำหน่ายหรือเช่าหนังสือ ที่ทำการหน่วยงานของรัฐและรัฐวิสาหกิจ ส่วนแผนกร้านอาหารให้เปิดได้เฉพาะการจำหน่ายอาหารเพื่อนำกลับไปบริโภคที่อื่น
26.สถานที่จำหน่ายวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างขนาดใหญ่ บริเวณพื้นที่แสดงสินค้าในอาคาร (ไม่รวมถึงพื้นที่สำหรับการขนถ่ายสินค้า) โดยมิให้นำสินค้าหรือบริการที่จัดแสดงหรือจำหน่ายตามปกติภายในอาคารออกมาจำหน่ายหรือบริการภายนอกอาคาร

สำหรับการห้ามออกนอกเคหสถานระหว่างเวลา 22.00 นาฬิกา ถึงเวลา 04.00 นาฬิกาของวันรุ่งขึ้น และการห้ามหรือข้อจำกัดการดำเนินการหรือการทำกิจกรรมบางอย่างตามพระราชกำหนดและกฏหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ให้เป็นไปตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 5)ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2563 ซึ่งนายกรัฐมนตรีได้ออกข้อกำหนดเป็นการทั่วไปและข้อปฏิบัติดังกล่าวแล้ว

ในส่วนของสถานที่ สถานประกอบการ หรือกิจกรรมบางประการซึ่งจังหวัดปทุมธานี ได้มีประกาศปิดสถานที่เป็นการชั่วคราวไปแล้วนั้น นายกรัฐมนตรีได้มีข้อกำหนดออกตามความในมาตร 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548(ฉบับที่ 6)ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2563 ผ่อนคลายให้ดำเนินการหรือทำกิจกรรมบางอย่างได้ตามความสมัครใจและความพร้อม

ทั้งนี้ จะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดและคำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019(โควิด-19) ที่ 2/2563 ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2563 ตลอดจนมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการแนะนำอย่างเคร่งครัด รวมถึงสถานที่อื่น นอกเหนือจากประกาศนี้ ให้ผู้เกี่ยวข้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคตามที่ราชการกำหนด และข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหาราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 1)ลงวันที่ 25 มีนาคม 2563 ข้อ 11

ผู้ใดฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามอาจมีความผิดตามมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และอาจมีความผิดตามมาตรา 18 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ในบรรดาประกาศที่ได้ออกไว้ก่อนหน้านี้ให้มีผลใช้บังคับได้เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับประกาศฉบับนี้อนึ่ง เนื่องจากเป็นกรณีที่มีความจำเป็นรีบด่วนหากปล่อยให้เนิ่นช้าไป จะก่อให้เกิดผลเสียหายอย่างร้ายแรงแก่สาธารณชนหรือกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ จึงไม่อาจให้คู่กรณีใช้สิทธิโต้แย้ง ตามมาตรา 30 วรรคสอง (1)แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 หรือจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง ประกาศ ณ วันที่ 6 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2563(นายพินิจ บุญเลิศ) ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดปทุมธานี