เร่งเปิด 4 ด่าน จังหวัดหนองคาย-สปป.ลาว

จังหวัดหนองคาย-สปป.ลาว
4 ด่าน ท้องถิ่น/ด่านประเพณี จังหวัดหนองคาย-สปป.ลาว

ปลัดกระทรวงพาณิชย์พบรองเจ้าครองนครหลวงเวียงจันทน์ สปป.ลาว อ้อนขอให้เปิดด่านท้องถิ่น/ด่านประเพณีของนครหลวงเวียงจันทน์ที่ตั้งอยู่ตรงข้ามจังหวัดหนองคาย เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจชายแดนและเชื่อมโยงการท่องเที่ยวระหว่างกัน

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 นายกีรติ รัชโน ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2566 ได้เดินทางเยือนนครหลวงเวียงจันทน์ สปป.ลาว ตามข้อสั่งการของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์) ที่มีนโยบายเร่งรัดการเปิดด่านชายแดนเพื่อเพิ่มมูลค่าการค้าชายแดน

นายกีรติ รัชโน
นายกีรติ รัชโน ปลัดกระทรวงพาณิชย์

โดยได้เข้าพบนายพูขง บันนะวง รองเจ้าครองนครหลวงเวียงจันทน์ เพื่อหารือการเปิด 1 ด่านท้องถิ่น และ 3 ด่านประเพณี ของนครหลวงเวียงจันทน์ที่อยู่ตรงข้ามจังหวัดหนองคาย ดังนี้

(1) ด่านท้องถิ่นท่าเดื่อ ตรงข้ามจุดผ่านแดนถาวรท่าเรือหนองคาย

(2) ด่านประเพณีหนองดา ตรงข้ามจุดผ่อนปรนการค้าบ้านหม้อ

(3) ด่านประเพณีบ้านโดนใต้ เมืองปากงึม ตรงข้ามจุดผ่อนปรนการค้าบ้านจุมพล

(4) ด่านประเพณีบ้านโคกแห่ เมืองสังทอง ตรงข้ามจุดผ่อนปรนการค้าบ้านม่วง ให้กลับมาเป็นช่องทางการค้าชายแดนหลังปิดช่วงการระบาดของโควิด-19 เกือบ 3 ปี ซึ่งในส่วนของด่านฝั่งไทยมีความพร้อมเปิดทันทีที่ สปป.ลาว พร้อมดำเนินการ

นายกีรติ รัชโน
นายกีรติ รัชโน ปลัดกระทรวงพาณิชย์

โดยนายพูขงฯแจ้งว่า ขณะนี้อำนาจการเปิดด่านอยู่ภายใต้นครหลวงเวียงจันทน์ เพียงแต่ติดปัญหาในประเด็นการเตรียมความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐาน ระบบการปฏิบัติงานและบุคลากร เพื่ออำนวยความสะดวกให้มากขึ้นกว่าที่ผ่านมา

อย่างไรก็ดี ทางนครหลวงเวียงจันทน์ จะเร่งเปิดด่านที่มีความพร้อมอย่างเร็วที่สุด เพื่อให้ประชาชน 2 ประเทศได้กลับมาซื้อขายสินค้าตามปกติและต้อนรับการท่องเที่ยวที่กำลังฟื้นตัวในทั้ง 2 ประเทศ ทั้ง 2 ฝ่ายยังเห็นพ้องให้มีการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวระหว่างกันและในภูมิภาค เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดร่วมกัน

นายกีรติกล่าวเพิ่มเติมว่า ในปี 2565 ที่ผ่านมา ไทยมีมูลค่าการค้าชายแดนและผ่านแดน 1,790,520 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1.44% ซึ่งมีมูลค่าการส่งออก 1,029,837 ล้านบาท ลดลง 0.26% และการนำเข้า 760,683 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 3.84% นอกจากนี้ ปัจจุบันไทยมีการเปิดด่านชายแดนแล้ว 80 แห่ง จากทั้งหมด 97 แห่ง โดยประเทศเพื่อนบ้านเปิด 72 แห่ง

นายกีรติ รัชโน
นายกีรติ รัชโน ปลัดกระทรวงพาณิชย์

ไทยมีด่านชายแดนด้าน สปป.ลาว รวม 49 แห่ง ปัจจุบันด่านฝั่งไทยเปิดแล้ว 44 แห่ง ขณะที่ สปป.ลาว เปิด 36 แห่ง ในปี 2565 การค้าชายแดนไทย-สปป.ลาว มีมูลค่า 260,081 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 21.1% คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 94.7 ของการค้ารวมไทย-สปป.ลาว

โดยการค้าชายแดนไทย-สปป.ลาว ด้านจังหวัดหนองคาย ซึ่งติดกับนครหลวงเวียงจันทน์ มีมูลค่า 86,508 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 15.3% เป็นอันดับ 1 ของการค้าชายแดนระหว่างไทย-สปป.ลาว


ทั้งนี้ เมื่อรวมกับการค้าผ่านแดนไปประเทศที่สามแล้ว จังหวัดหนองคายมีมูลค่าการค้าชายแดนและผ่านแดนรวม 101,300 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 31.9%