GISTDA เปิดภาพถ่ายจากดาวเทียมพบพื้นที่น้ำท่วมกว่า 750,000 ไร่

ดาวเทียม GISTDA พบพื้นที่น้ำท่วมกว่า 750,000 ไร่
ภาพจากเพจ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

GISTDA เปิดภาพถ่ายจากดาวเทียมพบพื้นที่น้ำท่วมกว่า 750,000 ไร่ สุโขทัย อันดับ 1 ท่วม 1.71 แสนไร่

วันที่ 10 ตุลาคม 2566 สำนักพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (GISTDA) เผยภาพน้ำท่วมจากดาวเทียม Cosmo-SkyMed-2 เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2566 พบพื้นที่น้ำท่วมบางส่วนในเขตภาคกลางและภาคเหนือ รวมทั้งสิ้น 751,223 ไร่

โดยจังหวัด ที่มีน้ำท่วมสูงสุด ได้แก่ สุโขทัย 171,553 ไร่ พระนครศรีอยุธยา 138,363 ไร่ พิจิตร 132,208 ไร่ สุพรรณบุรี 99,430 ไร่ พิษณุโลก 85,596 ไร่ นครสวรรค์ 66,537 ไร่ ลพบุรี 24,307 ไร่ อ่างทอง 21,825 ไร่ สิงห์บุรี 4,628 ไร่ ชัยนาท 4,287 ไร่ อุตรดิตถ์ 2,489 ไร่ รวมถึงมีพื้นที่ปลูกข้าวที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมแล้วรวม 281,819 ไร่

               

ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่เกษตรกรรมในพื้นที่ลุ่มต่ำริมสองฝั่งแม่น้ำสายหลักและสายรองของพื้นที่โดยรอบ ซึ่งรวมถึงชุมชนที่อยู่อาศัยและเส้นทางคมนาคมบางส่วน

หมายเหตุ แนวภาพดาวเทียมถ่ายภาพไม่เต็มหรือไม่ครอบคลุมทุกพื้นที่ทั้งจังหวัด

สถานการณ์ดังกล่าว GISTDA ได้ส่งข้อมูลภาพจากดาวเทียมดังกล่าวให้กับหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบ เพื่อนำไปใช้สนับสนุนในการบริหารจัดการตามภารกิจ ทั้งด้านการวางแผน และการติดตาม เพื่อประเมินสถานการณ์ต่อไป

สำหรับการติดตามสถานการณ์น้ำท่วมขัง GISTDA ได้วางแผนและปรับแผนรับสัญญาณดาวเทียม เพื่อวิเคราะห์ ติดตามสถานการณ์ในพื้นที่ที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมอย่างต่อเนื่อง โดยท่านสามารถตรวจสอบพื้นที่อื่น ๆ

ดาวเทียม GISTDA พบพื้นที่น้ำท่วมกว่า 750,000 ไร่