สนั่น ยื่นสมุดปกขาว ต่อนายกรัฐมนตรี ชู 4 ข้อเสนอ ฟื้นเศรษฐกิจไทย

สมุดปกขาว

สนั่น อังอุบลกุล สรุปผลการสัมมนาหอการค้าไทยทั่วประเทศ ครั้งที่ 41 พร้อมสรุป 4 ข้อเสนอสำคัญของภาคเอกชน ยื่น “สมุดปกขาว” ต่อนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี เพื่อพลิกฟื้นเศรษฐกิจไทย

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2566 นายสนั่น อังอุบลกุล ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เปิดเผยระหว่างงานสัมมนาหอการค้าทั่วประเทศ ครั้งที่ 41 เนื่องในครบรอบ 90 ปีหอการค้าไทย ภายใต้กรอบ “Connect Competitive Sustainable” ว่า การดำเนินงานสัมมนาของหอการค้าไทยในช่วง 3 วันที่ผ่านมา มี 2 เรื่องที่สำคัญโดยเฉพาะการปฏิรูปประเทศไทย

ซึ่งประเทศไทยผ่านสถานการณ์สำคัญที่เกี่ยวเนื่อง เช่น เวสเทิร์น ซีบอร์ด อุตสาหกรรมเพื่อการส่งออก และการท่องเที่ยว ซึ่งขณะนี้ ทุกอย่างไม่เหมือนเดิม จำเป็นจะต้องมีการรีฟอร์ม ซึ่งมีรายละเอียดใน “สมุดปกขาว” ที่จะยื่นต่อนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี ต่อไป

               

ทั้งนี้ หอการค้าไทยได้รวบรวมประเด็นและข้อเสนอแนะนำจากงานสัมมนาครั้งนี้ พร้อมได้จัดทำเป็น “สมุดปกขาว” เพื่อเสนอแนวทำงาน พลิกฟื้นเศรษฐกิจไทย ผ่านข้อเสนอของภาคเอกชน 2 ส่วนสำคัญ

1) ข้อเสนอเพื่อการเปลี่ยนผ่านเศรษฐกิจไทยในปัจจุบัน (Transform) ไปสู่การแสวงหาโอกาสและรูปแบบการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสมัยใหม่ในอนาคต

2) ข้อเสนอยุทธศาสตร์เศรษฐกิจของหอการค้า 5 ภาค ที่ได้รวบรวมประเด็นเชิงพื้นที่จากหอการค้าจังหวัดและภาคเอกชนทั่วประเทศ ผ่านการประชุมสัญจรและมีการจัดลำดับความสำคัญ เพื่อช่วยกันดำเนินการให้เกิดผลเป็นรูปธรรมตามความต้องการและความจำเป็นในแต่ละพื้นที่

ทั้งนี้ หอการค้าไทยยังได้มีการประชุมหอการค้า 5 ภาค ผมขอนำเสนอ Highlight สำคัญที่อยู่ในสมุดปกขาว 4 ประเด็น ได้แก่

1.ประเทศไทยต้องยกระดับ Innovation Digital และนำเทคโนโลยี มาเพิ่มประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นสิ่งที่ประเทศไทยยังขาดอยู่ จึงเสนอให้ภาครัฐช่วยยกระดับมาตรการ Talent immigration policy เพื่อดึงดูดคนต่างชาติที่เก่งเข้ามาทำงานและอยู่อาศัยในประเทศไทย

ซึ่งจะช่วยให้เกิดการสร้างงาน รวมถึงการถ่ายทอดเทคโนโลยีและทักษะสมัยใหม่ โดยรัฐบาลควรมีมาตรการ Incentive ที่เหมาะสม เช่น การอำนวยความสะดวกเรื่อง Visa และ Work permit มาตรการทางภาษี มาตรการพำนักอยู่อาศัยที่เหมาะสม เป็นต้น

ส่วนหนึ่งที่หอการค้าไทยได้ดำเนินการไปแล้วคือ การขับเคลื่อนที่ตอบโจทย์โลก เห็นอนาคตผ่าน Harbour
space@UTCC ที่มุ่งผลิตบัณฑิตที่ตอบสนองการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว โดยนำคนเก่งจากทั่วโลกและรู้จริงในด้านต่าง ๆ มาเป็นอาจารย์สอนนักศึกษาในประเทศไทย เพื่อสร้างขีดความสามารถการแข่งขันทางการแข่งขันให้ทัดเทียมประเทศอื่น ๆ ในเวทีโลก

2.นโยบายเพิ่มจำนวนประชากรและพัฒนาประชากรให้มีคุณภาพ เพื่อการรองรับการเปลี่ยนแปลงของโลก พร้อมเป็น Global Citizen ที่มีคุณภาพ

ต่อยอดจาก YEC ครบรอบ 10 ปี หอการค้าไทยได้มีการจัดทำโครงการ YPC เพื่อ Connect ข้าราชการรุ่นใหม่ในท้องถิ่นกับผู้ประกอบการรุ่นใหม่ หอการค้าจังหวัด ซึ่งประสบความสำเร็จและจะขยายผลต่อไป

นอกจากนี้ หอการค้าไทยยังมีโครงการสร้างผู้นำที่เก่งและดี ด้วยกระบวนการ Mentoring ผ่านโครงการ Developing Outstanding Talents for Thailand หรือ DOT พร้อมขยายผลเพื่อสร้างอุทยานผู้นำของประเทศ

3.การสัมมนาในครั้งนี้เพื่อรับฟังเสียงจากผู้ประกอบการถึงภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวของประเทศ โดยเฉพาะ SMEs ที่มีความเดือดร้อนมาก ดังนั้น รัฐบาลควรสนับสนุนเม็ดเงินกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างเร่งด่วน เพื่อช่วยให้ธุรกิจ SMEs ฟื้นตัวควบคู่ไปกับการแก้ไขปัญหานี้ SMEs สร้างโอกาสให้เข้าถึงแหล่งเงินทุนอย่างเป็นระบบ

4.ผลักดันโครงการพัฒนาเมืองรอง 10 จังหวัดเป็นเมืองหลัก ซึ่งจะเป็นโมเดลต้นแบบความร่วมมือภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนในพื้นที่เกิดการยกระดับรายได้และลดความเหลื่อมล้ำให้กับประเทศไทย