กนอ.จ่ายเยียวยาชาวประมงรับผลกระทบจากมาบตาพุด เฟส 3 เกือบ 100 ล้าน

มาบตาพุดเฟส 3

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย จ่ายเงินเยียวยาผู้ประกอบอาชีพประมงพื้นบ้าน ที่ได้รับผลกระทบจากโครงการพัฒนาท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ระยะที่ 3 ช่วงที่ 1 แล้ว 93.5 ล้านบาท เกือบครบ 100% ยืนยันติดตามความเดือดร้อนของประชาชนและดูแลอย่างต่อเนื่อง ขณะที่การก่อสร้างคืบหน้ากว่า 73.01% คาดโครงสร้างพื้นฐานจะแล้วเสร็จเดือน ธ.ค. 2567 พร้อมเปิดบริการทั้งหมดปี 2570

วันที่ 18 ธันวาคม 2566 นายวีริศ อัมระปาล ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) เปิดเผยว่า สำหรับแนวทางการเยียวยาผู้ประกอบอาชีพประมงพื้นบ้านที่ได้รับผลกระทบจากโครงการพัฒนาท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ระยะที่ 3 นั้น พิจารณาตามหลักเกณฑ์และวิธีการเยียวยาความเสียหายที่เกิดขึ้นจริงและเหมาะสมกับบริบทของพื้นที่ โดยคำนึงถึงผลกระทบจากโครงการทั้งทางตรงและทางอ้อม กนอ. ดูแลและติดตามความเดือดร้อนของประชาชนมาอย่างต่อเนื่อง

อีกทั้งดำเนินการจัดตั้งกองทุนมูลนิธิหลักประกันความเสียหายฉุกเฉิน และกองทุนพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยมีคณะกรรมการกองทุนบริหารจัดการกองทุนตามที่ EHIA (Environmental and Health Impact Assessment : รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมสำหรับ โครงการกิจการหรือการดำเนินการที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชนอย่างรุนแรง) กำหนดอย่างครบถ้วน

ที่ผ่านมา กนอ.จ่ายเงินเยียวยาผู้ประกอบอาชีพประมงพื้นบ้านที่ได้รับผลกระทบจากโครงการแล้ว เป็นเงินทั้งสิ้น 93,500,000 บาท ยังเหลือค้างจ่าย 1 ราย เนื่องจากต้องรอเอกสารจากศาล และโอนเงินงบประมาณโครงการพัฒนา คุณภาพชีวิตของประชาชน ให้กับชุมชนในเขตเทศบาลเมืองมาบตาพุดที่ดำเนินโครงการแล้วเสร็จ 100%

“กนอ.เข้าใจถึงความเดือดร้อนของชาวประมงและชุมชนในพื้นที่ จึงดำเนินการตามขั้นตอนรวมถึงวิธีการเยียวยาตามที่ EHIA กำหนด ด้วยความรอบคอบและโปร่งใส เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับประโยชน์สูงสุด รวมทั้งแจ้งข้อมูลการเยียวยาให้กับผู้ได้รับผลกระทบทุกรายทราบแล้ว หากผู้ได้รับผลกระทบรายใดไม่ได้รับเรื่องหรือไม่ได้รับหนังสือแจ้งการเยียวยา ก็สามารถติดต่อสอบถามได้ที่สำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด หรือสายด่วน 1355 ตลอด 24 ชั่วโมง”

กนอ. จ่ายเยียวยาชาวประมงรับผลกระทบจาก “มาบตาพุด เฟส 3” เกือบ 100 ล้าน


ส่วนความคืบหน้าการก่อสร้างโครงการพัฒนาท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ระยะที่ 3 ล่าสุดอยู่ที่ 73.01% โดยเป็นการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน (ถมทะเล) แล้วเสร็จ การก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคภายในพื้นที่ท่าเรือ การก่อสร้างระบบป้องกันมลพิษ และการก่อสร้างระบบสาธารณูปโภครองรับการพัฒนาในเฟสต่อไป ทั้งนี้ หากโครงการเป็นไปตามแผนที่วางไว้ การก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานจะแล้วเสร็จในเดือนธันวาคม 2567 และพร้อมเปิดให้บริการได้ในปี 2570