รู้จัก บริการจดทะเบียนบริษัทมหาชน รูปแบบออนไลน์ e-PCL

จดทะเบียนธุรกิจเดือนแรกยอดพุ่ง
ภาพโดย Sozavisimost from Pixabay

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เดินหน้าสู่รัฐบาลดิจิทัลเต็มรูปแบบ เตรียมเปลี่ยนแปลงการให้บริการจดทะเบียนบริษัทมหาชน เป็นผ่านระบบออนไลน์ e-PCL เพียงช่องทางเดียว ขอความร่วมมือกรรมการผู้มีอำนาจเร่งลงทะเบียนขอรับ Username & Password พร้อมลงลายมือชื่อทางอิเล็กทรอนิกส์ให้เรียบร้อย และใช้บริการจดทะเบียนผ่านระบบ e-PCL เท่านั้น

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567 นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเปิดเผยว่า กรมเปิดให้บริการจดทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Registration For Public Company Limited : e-PCL) มาตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2566 ที่ผ่านมา และได้พัฒนาระบบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งาน ทั้งนี้ รองรับผู้ใช้บริการที่มีจำนวนเพิ่มมากขึ้นตามลำดับ

อรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

โดยระบบ e-PCL จะให้บริการด้านการจดทะเบียนของบริษัทมหาชนจำกัดทุกรายการ การชำระค่าธรรมเนียม การขอรับหนังสือรับรอง ใบสำคัญการจดทะเบียน การพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน รวมทั้งสร้างแบบคำขอจดทะเบียนอัตโนมัติในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเป็นการให้บริการจดทะเบียนแบบครบวงจร ภาคธุรกิจ (บริษัทมหาชนจำกัด) ไม่จำเป็นต้องเดินทางมาที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าเพื่อทำธุรกรรมด้านการจดทะเบียนอีกต่อไป

นอกจากนี้ ในอนาคตกรมจะมีการพัฒนาเชื่อมโยงข้อมูลการจดทะเบียนกับหน่วยงานต่าง ๆ อาทิ สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (TSD) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ดียิ่งขึ้น เพื่อตอบสนองภาคธุรกิจได้อย่าง

ปัจจุบัน (ข้อมูล ณ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567) มีบริษัทมหาชนจำกัดในประเทศไทยจำนวนทั้งสิ้น 1,443 ราย มูลค่าทุนจดทะเบียนรวมกว่า 5.3 ล้านล้านบาท ในอดีตหากกรรมการต้องการจดทะเบียนที่เกี่ยวข้องกับบริษัทมหาชนจำกัด ต้องเดินทางมา ณ หน่วยบริการจดทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัด กรมพัฒนาธุรกิจการค้า สนามบินน้ำ เท่านั้น แต่ปัจจุบันสามารถดำเนินการจดทะเบียนผ่านระบบ e-PCL ได้ทันที ช่วยประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายของภาคธุรกิจได้เป็นอย่างมาก

อย่างไรก็ตาม หลังจากที่กรมได้เปิดใช้ระบบการจดทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือ e-PCL มาครบ 6 เดือน ได้ดำเนินการประมวลผลปัญหา/อุปสรรค ข้อดี/ข้อด้อย และรับฟังข้อคิดเห็นด้านต่าง ๆ เกี่ยวกับการใช้งานระบบจากผู้ใช้บริการ โดยได้ปรับปรุงพัฒนาระบบให้มีประสิทธิภาพและเสถียรภาพตามข้อเสนอแนะของผู้ใช้บริการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ระยะต่อไป กรมเตรียมเปลี่ยนแปลงการให้บริการจดทะเบียนบริษัทมหาชนเป็นผ่านระบบออนไลน์ e-PCL เพียงช่องทางเดียว เพื่อให้ภาคธุรกิจสามารถนำข้อมูลที่มีการจดทะเบียนไปใช้งานได้แบบเรียลไทม์ ลดข้อจำกัดด้านการรอคอยเอกสาร และเพิ่มประสิทธิภาพ/ขีดความสามารถทางการแข่งขัน ส่งผลให้การบริหารจัดการธุรกิจมีความคล่องตัวและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด

โอกาสนี้ ขอเชิญชวนกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทมหาชนจำกัดเร่งลงทะเบียนขอรับ Username & Password พร้อมยืนยันตัวตนให้เรียบร้อย เพื่อทำธุรกรรมการจดทะเบียนได้ทันที โดยผู้ใช้งานที่มี Username & Password แล้ว สามารถเข้าระบบเพื่อจัดทำคำขอจดทะเบียน โดยกรอกข้อมูลเฉพาะส่วนที่จำเป็นต่อการจดทะเบียนและสอดคล้องกับเงื่อนไขตามที่กฎหมายกำหนด โดยระบบจะมีฟังก์ชั่น (Function) ที่ช่วยอำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้งาน ด้วยการสร้างแบบคำขอจดทะเบียนและเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนโดยอัตโนมัติ เช่น รายงานการประชุมฉบับคัดย่อสำหรับใช้เพื่อประกอบการจดทะเบียน หนังสือชี้แจงสำเร็จรูปสำหรับการจดทะเบียน เป็นต้น

นอกจากนี้ ผู้ใช้งานยังสามารถเลือกใช้วัตถุประสงค์และข้อบังคับสำเร็จรูปที่สอดคล้องกับกฎหมายได้ เพียงคลิกเลือกจากเทมเพลต (Template) ภายในระบบ ภายหลังจากการจัดทำคำขอเสร็จสิ้นแล้ว กรรมการผู้ขอจดทะเบียนสามารถเลือกรูปแบบการยื่นคำขอได้ 2 รูปแบบคือ การลงลายมือชื่อทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่าน Mobile App DBD e-PCL ได้ทันที หรือเลือกลงลายมือชื่อแบบ e-Form ก็ได้ (พิมพ์แบบคำขอจดทะเบียนที่ระบบสร้างอัตโนมัติเฉพาะแผ่นที่ต้องลงลายมือชื่อและนำมายื่นที่กรม) ซึ่งระบบจะช่วยอำนวยความสะดวกและลดขั้นตอนการจัดทำคำขอจดทะเบียนที่มีความยุ่งยากซับซ้อนให้ง่ายมากขึ้น


กรมขอยืนยันว่า e-PCL เป็นระบบที่ใช้งานง่าย มีความสะดวก รวดเร็ว ช่วยประหยัดเวลา และลดต้นทุนค่าใช้จ่าย ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการแข่งขันให้ภาคธุรกิจ ทั้งนี้ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองทะเบียนบริษัทมหาชนและธุรกิจพิเศษ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า โทร 0-2547-5982 อีเมล์ [email protected] www.dbd.go.th และ สายด่วน 1570