รู้จักหลักสูตร “Smart Restaurant Plus” ยกระดับธุรกิจร้านอาหารในภาคเหนือ

อรมน ทรัพย์ทวีธรรม
อรมน ทรัพย์ทวีธรรม

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ต่อยอดความสำเร็จอย่างต่อเนื่อง รุกพื้นที่ภาคเหนือ เปิดคอร์ส “Smart Restaurant Plus” รุ่นที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่ เสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการธุรกิจ เพิ่มขีดความสามารถทางการค้า

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเปิดเผยว่า ธุรกิจร้านอาหารมีแนวโน้มฟื้นตัวดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยได้รับปัจจัยสนับสนุนจากจำนวนนักท่องเที่ยวและกำลังซื้อที่เพิ่มขึ้น ประกอบกับธุรกิจร้านอาหารส่วนใหญ่ในประเทศมีการปรับตัวตามความต้องการของผู้บริโภคเป็นหลัก รวมทั้งมีระบบบริหารจัดการธุรกิจที่เข้มแข็งทั้งระบบหน้าร้านและหลังร้าน ซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นที่ช่วยให้ธุรกิจร้านอาหารเติบโตอย่างเป็นระบบและมีทิศทางการประกอบธุรกิจที่ดี สอดรับกับการปรับตัวของผู้บริโภค

ล่าสุดกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ได้ร่วมมือกับ แม็คโคร โฮเรก้า อคาเดมี จากบริษัท ซีพี แอ็กซ์ตร้า จำกัด (มหาชน) พัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการธุรกิจและการตลาดให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจร้านอาหารอย่างต่อเนื่อง ปีนี้กรมได้ให้ความสำคัญ ในการพัฒนาร้านอาหารในส่วนภูมิภาคด้วย เพราะถือเป็นกลไกสำคัญในการสร้างรายได้ให้กับธุรกิจและชุมชน ทั้งการจ้างงาน และธุรกิจท่องเที่ยวที่เกี่ยวเนื่องตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ

โดยเดินสายจัดรุ่นที่ 5 ที่ภาคตะวันออกไปแล้ว ณ จังหวัดชลบุรี และในรุ่นที่ 6 นี้ก็มีกำหนดเดินสายขึ้นเหนือจัดขึ้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งกำหนดจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการหลักสูตร Smart Restaurant Plus รุ่นที่ 6 การบริหารจัดการและยกระดับธุรกิจร้านอาหาร หลักสูตร 2 วัน (12 ชั่วโมง) ระหว่างวันที่ 20- 21 มีนาคม 2567 ณ โรงแรมวินทรี ซิตี้ รีสอร์ท จังหวัดเชียงใหม่

สำหรับคุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการ ประกอบด้วย (1) เป็นธุรกิจร้านอาหารเท่านั้น (2) สามารถเข้าร่วมอบรมได้ตลอดหลักสูตรทั้ง 2 วัน ณ โรงแรมวินทรี ซิตี้ รีสอร์ท จังหวัดเชียงใหม่ เปิดรับสมัครผู้ประกอบธุรกิจร้านอาหารที่สนใจเข้าร่วมโครงการจำนวน 100 ราย ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 6 มีนาคม 2567 โดยไม่มีค่าใช้จ่าย และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมอบรมในวันที่ 8 มีนาคม 2567 ทาง www.dbd.go.th หัวข้ออบรม/สัมมนา และ Facebook : แม็คโครโฮเรก้า อคาเดมี

“จังหวัดเชียงใหม่เป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจในพื้นที่ภาคเหนือที่มีศักยภาพและความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานที่เอื้อต่อการเป็นเมืองศูนย์กลางการค้า การลงทุน และการคมนาคมขนส่ง (Northern Land Port) โดยเฉพาะการขยายตัวด้านการท่องเที่ยว การคมนาคม และโลจิสติกส์ ปัจจุบันจังหวัดเชียงใหม่มีธุรกิจร้านอาหารที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลดำเนินกิจการอยู่จำนวน 1,337 ราย มูลค่าทุนจดทะเบียนรวม 3,672 ล้านบาท

โดยมีจำนวนธุรกิจร้านอาหารเติบโตคิดเป็นร้อยละ 17 และมีทุนจดทะเบียนที่เพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 24 เมื่อเทียบจากปีก่อน (ข้อมูล ณ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567) การเติมเต็มและปลุกพลังความคิดสร้างสรรค์ และการสร้างสังคมผู้ประกอบการ SMEs ในพื้นที่จะช่วยสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันและสร้างธุรกิจให้มีมูลค่าสูงในยุคดิจิทัล”

ผู้ประกอบธุรกิจร้านอาหารจังหวัดเชียงใหม่และภาคเหนือที่สนใจ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ส่วนพัฒนาเครือข่ายธุรกิจบริการ กองธุรกิจบริการ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ โทร. 0-2547-5985 สายด่วน 1570, โทรศัพท์หมายเลข 0-2547-5953 และ www.dbd.go.th