OR ตั้ง “สมชัย เลิศสุทธิวงค์” ซีอีโอ AIS นั่งประธานบอร์ดแทน อรรถพล

OR

คณะกรรมการOR  มีมติแต่งตั้ง  “สมชัย เลิศสุทธิวงค์” นั่งประธานบอร์ด แทน “อรรถพล ฤกษ์พิบูลย์” พร้อมตั้ง “ชฎิล ชวนะลิขิกร”  นั่งกรรมการ  เปลี่ยนแปลงกรรมการชุดย่อยและกรรมการที่มีอำนาจผูกพันบริษัท

วันที่ 23 พฤษภาคม 2567 รายงานข่าวจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ระบุว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2567 ของบริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือOR เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2567 ได้มีมติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ลาออก การเลือกตั้งประธานกรรมการบริษัทการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายชื่อกรรมการซึ่งมีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท และการเปลี่ยนแปลงกรรมการชุดย่อย ดังนี้

1. อนุมัติการแต่งตั้งกรรมการใหม่ทดแทนกรรมการที่ลาออก ดังต่อไปนี้

แต่งตั้ง นายชฎิล ชวนะลิขิกร ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการแทน นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ กรรมการที่ลาออก

ทั้งนี้ กรรมการที่เข้าใหม่จะมีวาระการดำรงตำแหน่งเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่เข้าดำรงต่ำแหน่งแทน

Advertisment

2. อนุมัติการเลือกตั้งประธานกรรมการบริษัท ดังต่อไปนี้

เลือกตั้ง นายสมชัย เลิศสุทธิวงค์ ให้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริษัทแทน นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ กรรมการที่ลาออก

3. อนุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายชื่อกรรมการซึ่งมีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท ดังต่อไปนี้

ข้อความเดิม

Advertisment

“3. ชื่อและจำานวนกรรมการ ซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท คือ “(1) นายดิษทัต ปันยารชุน ลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของบริษัท หรือ (2) นายธีรัชย์ อัตนวานิช นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ นายบุรณิน รัตนสมบัติ หรือ นายเทอดเกียรติ พร้อมมูล กรรมการสองในสี่คนนี้ ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท”

ข้อความเปลี่ยนแปลง

“3. ชื่อและจำนวนกรรมการ ซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท คือ “(1) นายดิษทัต ปันยารชุน ลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของบริษัท หรือ (2) นายธีรัชย์ อัตนวานิช นางสาวนันธิกา ทังสุพานิช นายบุรณิน รัตนสมบัติ นายเทอดเกียรติ พร้อมมูล หรือนายชฎิล ชวนะลิขิกร กรรมการสองในห้าคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท”

4. การเปลี่ยนแปลงกรรมการชุดย่อย ดังต่อไปนี้

1) คณะกรรมการตรวจสอบ

– นายจินตพันธุ์ ทังสุบุตร ให้ดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการตรวจสอบ (จากเดิมกรรมการตรวจสอบ) แทน ดร.กอบศักดิ์ ภูตระกูล กรรมการที่ลาออก

– ศ.ดร.ปาริชาต สถาปิตานนท์ ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ

2) คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

– นายธวัชชัย ชีวานนท์ ให้ดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืน (จากเดิม กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืน) แทน นายจินตพันธุ์ ทังสุบุตร

– ดร.ชัยชนะ มิตรพันธ์ ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 21 พฤษภาคม 2567 เป็นต้นไป