กรมการค้าภายใน บุกโรงเรียนจัดกิจกรรมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสินค้าเกษตรอินทรีย์

กรมการค้าภายใน บุกโรงเรียนจัดกิจกรรมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสินค้าเกษตรอินทรีย์ หวังกระตุ้นให้เยาวชน เห็นประโยชน์จากการทำเกษตรปลอดสารพิษ และนำความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ ทั้งทำเกษตรอินทรีย์เองในอนาคต หรือนำไปบอกต่อพ่อแม่ เพื่อกระตุ้นความต้องการบริโภคสินค้าเกษตรอินทรีย์

น.ส.สุทัศนีย์ ราชเรืองระบิน รองอธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยว่า กรมฯ ได้จัดกิจกรรม “เข้าใจเกษตรอินทรีย์กันสักนิด เพื่อเป็นมิตรกับธรรมชาติ” ภายใต้โครงการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเพื่อเปลี่ยนแปลงทัศนคติของผู้ผลิตและผู้บริโภคในประเทศเพื่อเพิ่มการผลิตและการบริโภคสินค้าเกษตรอินทรีย์ โดยมีเป้าหมายเพื่อกระตุ้นให้เด็กและเยาวชนในจังหวัดที่มีพื้นที่ทำการเกษตร และเป็นลูกหลานเกษตร ได้ตระหนักถึงโทษภัยจากการใช้สารเคมีในการทำเกษตร และเห็นประโยชน์ของการทำเกษตรอินทรีย์

“กรมฯ ได้ลงพื้นที่มุ่งจังหวัดที่ทำการเกษตร โดยบุกถึงโรงเรียน ไปให้ความรู้กับเยาวชนเกี่ยวกับเกษตรอินทรีย์ โดยคาดหวังว่าเยาวชนที่ผ่านการฝึกอบรมในโครงการนี้ จะมีส่วนหนึ่งที่ออกไปทำเกษตรอินทรีย์ หรือมีส่วนในการช่วยขับเคลื่อนในการทำเกษตรอินทรีย์ของประเทศไทยในอนาคต หรือนำความรู้เกี่ยวกับสินค้าเกษตรอินทรีย์ไปบอกต่อให้บุคคลอื่นหรือครอบครัว เพื่อกระตุ้นให้มีการบริโภคสินค้าเกษตรอินทรีย์เพิ่มขึ้น”

ทั้งนี้ กรมฯ ได้กำหนดลงพื้นที่รวม 5 ครั้ง ได้แก่ โรงเรียนสุนราเมตตาประชาสรรค์ ต.บ่อเงิน อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี , โรงเรียนพัทยาเมือง 7 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี ,โรงเรียนชลประทานบ้านกอโจด ต.ท่าเยี่ยม อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา , โรงเรียนวัดนางลือ ต.นางลือ อ.เมือง จ.ชัยนาท และ โรงเรียนไผ่สามเกาะ ต.เขาขลุง อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี โดยรูปแบบการจัดกิจกรรม จะเน้นให้นักเรียนมีส่วนร่วม ให้นักเรียนได้กล้าคิด กล้าแสดงออก กล้าตั้งคำถาม ในการกระตุ้นให้นักเรียนรู้จักคิด รู้จักการใช้จินตนาการของตนเองร่วมกับเพื่อนๆ และเห็นความสำคัญของการผลิตและการบริโภคเกษตรอินทรีย์

น.ส.สุทัศนีย์กล่าวว่า ที่ผ่านมา กรมฯ ได้จัดกิจกรรมเพื่อสร้างการตระหนักรับรู้คุณค่าและประโยชน์ที่ได้รับจากการทำอินทรีย์ให้แก่เกษตรกร ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ เพราะแนวโน้มการบริโภคอาหารปลอดสารพิษมีแนวโน้มขยายตัวอย่างต่อเนื่องและเป็นกระแสโลกที่มีความสำคัญเพิ่มขึ้น และไทยเองก็มีนโยบายในการเป็นครัวของโลกและเป็นแหล่งผลิตอาหารที่ปลอดภัย โดยกรมฯ ได้ผลักดันให้มีการเพาะปลูกสินค้าเกษตรอินทรีย์เพิ่มมากขึ้น โดยมีเป้าหมายที่จะเพิ่มพื้นที่เพาะปลูกเกษตรอินทรีย์เป็น 6 แสนไร่ มีเกษตรกรที่ทำเกษตรอินทรีย์ไม่น้อยกว่า 3 หมื่นรายภายในปี 2564


“เมื่อผลักดันให้เกษตรกร ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ ให้ความสำคัญกับการเพาะปลูก และพัฒนาสินค้าเกษตรอินทรีย์แล้ว โจทย์ต่อไปของกรมฯ ต้องสร้างคนรุ่นใหม่ๆ เข้าสู่วงการเกษตรอินทรีย์ให้ได้เพิ่มขึ้น โดยมีเป้าหมายที่เด็กและเยาวชน เพราะคนเหล่านี้จะเป็นกำลังสำคัญของชาติในอนาคต ที่มีความเข้าใจเกี่ยวกับเกษตรอินทรีย์อย่างถูกต้อง ซึ่งจะก่อให้เกิดการขยายเครือข่ายเกษตรอินทรีย์รุ่นใหม่ให้ภาคส่วนอินทรีย์เติบโตอย่างเข้มแข็งต่อไป”น.ส.สุทัศนีย์กล่าว