“บุญญนิตย์ วงศ์รักมิตร” ขึ้นแท่นผู้ว่าฯกฟผ. คนใหม่

ผู้สื่อข่าว ”ประชาชาติธุรกิจ” รายงานว่า เมื่อวันที่ 21 พ.ค. 2563 คณะกรรมการสรรหาสรุปผลการพิจารณาคัดเลือกผู้ว่าการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ. ) แทนนายวิบูลย์ ฤกษ์ศิระทัย ผู้ว่าการ กฟผ. ที่จะครบวาระในวันที่ 3 ธ.ค. 2563 นี้ ปรากฏว่า ‘นายบุญญนิตย์ วงศ์รักมิตร’ รองผู้ว่าการธุรกิจเกี่ยวเนื่อง ได้รับเลือกเป็นผู้ชนะ จากผู้ลงสมัครอีก 2 คน คือ นายณัฐวุฒิ แจ่มแจ้ง รองผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า และนายเทพรัตน์ เทพพิทักษ์ รองผู้ว่าการพัฒนาโรงไฟฟ้าและพลังงานหมุนเวียน

โดยขั้นตอนต่อไปจะเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน และเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป

ทั้งนี้ กระบวนการเปิดรับสมัครสรรหาฯ ดำเนินการมาตั้งแต่วันที่ 12 มี.ค. – 17 เม.ย. เวลา 08.00 น. – 16.00 น. เมื่อปิดรับสมัครแล้วมีผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้ว่าการ กฟผ. จำนวนทั้งสิ้น 3 ราย ซึ่งเป็นผู้บริหารระดับรองผู้ว่าการดังกล่าว

สำหรับนายบุญญนิตย์ อายุ 57 ปี ประวัติการศึกษาระดับ Master of Business Administration (Energy Management), University of Montreal แคนาดา, บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเครื่องกล) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ทั้งยังผ่านการอบรม หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 61 ปี 2561 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร,หลักสูตรการกำกับดูแลกิจการสำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน ปี 2561 สถาบันพัฒนากรรมการและผู้บริหารระดับสูงภาครัฐ, หลักสูตรวิทยาการจัดการสำหรับนักบริหารระดับสูง สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์,หลักสูตร Advanced Management Program, Harvard Business School, สหรัฐอเมริกา, หลักสูตร Leadership Succession Program มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ , หลักสูตร Principle of Life Coaching สถาบันฝึกทักษะการโค้ช ไทยแลนด์ โค้ชชิ่ง อคาเดมี และการอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ หลักสูตร Director Certification Program (DCP 187/2014) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

และในปัจจุบันได้มีการดำรงตำแหน่ง กรรมการ บริษัท กฟผ. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัดด้วย ส่วนประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง ประกอบด้วยเป็นรองผู้ว่าการพัฒนาธุรกิจ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 2560 – 2561 เป็นรองผู้ว่าการกิจการสังคม การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ปี 2559 – 2560 เป็นผู้ช่วยผู้ว่าการบริหารธุรกิจ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ปี 2558 – 2559 เป็นวิศวกรระดับ 12 รองผู้ว่าการพัฒนาธุรกิจ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ปฏิบัติงานในตำแหน่งผู้จัดการใหญ่ บริษัท อีแกท ไดมอนด์ เซอร์วิส จำกัด ปี 2556 – 2558

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ