DITP จัดประชุมระดมสมองด้านธุรกิจระดับโลก “CLMVT Executive Program on New Economy (CLMVT-EXP)”

DITP จัดประชุมระดมสมอง โดยผู้เชี่ยวชาญด้านธุรกิจระดับโลก CLMVT Executive Program on New Economy (CLMVT-EXP)

นางจันทิรา ยิมเรวัต วิวัฒน์รัตน์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ (New Economy Acadamy : NEA) ของกรม ได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “CLMVT Executive Program on New Economy” ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน – 3 ธันวาคม 2560 ณ โรงแรม Sofitel Bangkok Sukhumvit กรุงเทพมหานคร ตามแนวคิดการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศในกลุ่ม CLMVT
ให้เข้มแข็งและเติบโตไปด้วยกัน

“ตามยุทธศาสตร์ CLMV Strategic Partnership, Stronger Together ของกรมโดยสถาบัน NEA ได้รับมอบหมายจากรองนายกรัฐมนตรี (นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์) ให้จัดโครงการใหม่ที่ยังไม่เคยจัดที่ใดมาก่อน โดยโครงการนี้ เป็นการสร้าง Networking ระหว่างผู้นำจากภาครัฐ และเอกชนชั้นนำของทั้ง 5 ประเทศ รวม 60 ราย มาร่วมกันระดมสมอง แสวงหาแนวทางความร่วมมือระหว่างกัน และสร้างความสัมพันธ์เพื่อสร้างความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจ โดยมีระยะเวลาจัดประชุมถึง 4 วันเต็ม เพื่อให้ได้ข้อเสนอเชิงนโยบาย (Policy Recommendation) ให้กับประเทศในกลุ่ม”อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกล่าว

เพื่อให้โครงการบรรลุเป้าหมาย กรมจึงได้จัดให้มีการสร้างแรงบันดาลใจจากผู้บริหารระดับ TOP ของประเทศ CLMVT การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิต่าง ๆ อาทิ Dr.Ralph Katz และ Professor Elaine Chen อาจารย์ ผู้โด่งดังด้าน Entrepreneurship และ Technology จากสถาบัน MIT ที่จะมาให้คำแนะนำเกี่ยวกับเรื่อง Design Thinking อีกด้วย ซึ่งกรมคาดหวังว่า โครงการนี้นอกจากจะเป็นการสร้างความร่วมมือระหว่างกันแล้ว ยังเป็นการต่อยอดและพัฒนาธุรกิจให้กับผู้เข้าร่วมโครงการทุกคนต่อไป

Advertisment

ในปี 2559 กลุ่มประเทศ CLMVT 5 ประเทศนี้ มีผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) เติบโตเฉลี่ยประมาณ 5.96 % ซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศในกลุ่ม ASEAN 10 ประเทศ ที่มี GDP เติบโตเฉลี่ย 4.54 % ด้วยจำนวนประชากรที่รวมกันกว่า 235 ล้านคน อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจนี้ สะท้อนให้เห็นถึงพลังของกลุ่มประเทศ CLMVT อย่างแท้จริง