4 แบงก์รัฐเคาะปรับโครงสร้างหนี้เกษตรกร ผ่อนชำระเงินต้นได้ครึ่งหนึ่งแต่ไม่เกิน 15 ปี

เกษตรกร เงิน

กระทรวงเกษตรฯ ดันโครงการแก้ไขปัญหาหนี้เกษตรกรสมาชิกกองทุนฟื้นฟู ลูกหนี้ธนาคารของรัฐ 4 แห่ง เคาะหลักการทำสัญญาปรับโครงสร้างหนี้กับเจ้าหนี้เดิม โดยพักชำระหนี้เงินต้นครึ่งหนึ่ง และดอกเบี้ยทั้งหมดไว้ก่อน และให้เกษตรกรฯ ทำสัญญาผ่อนชำระหนี้เงินต้นครึ่งหนึ่ง ตามระยะเวลาที่ตกลงไว้ แต่ไม่เกิน 15 ปี

วันที่ 10 พฤษภาคม 2565 นายสำราญ สาราบรรณ์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการแก้ไขปัญหาหนี้สินเกษตรกรสมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ในโครงการแก้ไขปัญหาหนี้เกษตรกรสมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ลูกหนี้ธนาคารของรัฐ 4 แห่ง

สำราญ สาราบรรณ์
สำราญ สาราบรรณ์

โดยคณะรัฐมนตรีเห็นชอบในหลักการให้เกษตรกรทำสัญญาปรับโครงสร้างหนี้กับเจ้าหนี้เดิม โดยพักชำระหนี้เงินต้นครึ่งหนึ่ง และดอกเบี้ยทั้งหมดไว้ก่อน และให้เกษตรกรฯ ทำสัญญาผ่อนชำระหนี้เงินต้นครึ่งหนึ่ง ตามระยะเวลาที่ตกลงไว้ แต่ไม่เกิน 15 ปี สำหรับการชดเชยเงินต้นร้อยละ 50 รัฐจะรับภาระในการจัดสรรเมื่อเกษตรกร ได้ชำระหนี้สินงวดสุดท้ายเสร็จสิ้นแล้วทั้งนี้ ให้กระทรวงเกษตรฯ โดยสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ร่วมกับกระทรวงการคลัง ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ธนาคารออมสิน ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (SME BANK) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณากำหนดรายละเอียด และแนวทางการดำเนินการให้สอดคล้องกับหลักการข้างต้น

รวมถึงกำหนดกรอบวงเงินสำหรับดำเนินการตามความจำเป็น เหมาะสม และดำเนินการให้ถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องต่อไปในส่วนของดอกเบี้ยค้างชำระของธนาคารรัฐ 4 แห่ง ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณากำหนดแนวทางการดำเนินการให้ได้ข้อยุติที่เหมาะสมแล้วเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี ดังกล่าว สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร (กฟก.) ได้จัดทำ (ร่าง) ขั้นตอนและวิธีปรับโครงสร้างหนี้ตามโครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินเกษตรกรสมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรลูกหนี้ธนาคารของรัฐ 4 แห่ง รวม 7 ขั้นตอน เพื่อหารือร่วมกับสถาบันเจ้าหนี้ธนาคารของรัฐทั้ง 4 แห่ง

ซึ่งได้รับความเห็นชอบในหลักการแล้ว โดยขั้นตอนที่ 1.กฟก. จัดส่งรายชื่อเกษตรกรกลุ่มเป้าหมาย ให้ กฟก.จังหวัดติดประกาศ 2.เกษตรกรแจ้งความประสงค์ร่วม / ไม่เข้าร่วมโครงการ 3.กฟก. จังหวัดสรุปรายชื่อเกษตรกรที่เข้าร่วม และไม่เข้าร่วม รอรายละเอียดและการสั่งการจัดส่งให้ธนาคารเจ้าหนี้


4.ธนาคารเจ้าหนี้พิจารณาปรับโครงสร้างหนี้ให้เกษตรกรตามรายชื่อ 5.ธนาคารเจ้าหนี้แจ้งรายชื่อเกษตรกรที่ทำสัญญาปรับโครงสร้างหนี้ จัดส่งให้ กฟก. จังหวัด เพื่อนำเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูและพัฒนาอาชีพเกษตรกร 6.ธนาคารเจ้าหนี้ขอชดเชยเงินต้นร้อยละ 50 และดอกเบี้ยจากรัฐบาล เมื่อเกษตรกรชำระหนี้เสร็จสิ้นตามสัญญา 7.กฟก. เสนอเรื่องเข้าสู่คณะรัฐมนตรี เพื่อพิจารณาเงินชดเชยต่อไป

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ