ครม.หั่นภาษีสรรพสามิตน้ำมันดีเซล 2 หมื่นล้าน อุ้ม ภาคขนส่ง 2 เดือน

ธนกร วังบุญคงชนะ

ครม.เคาะลดอัตราภาษีสรรพสามิตน้ำมันดีเซลลิตรละ 5 บาท 2 เดือน คาดรัฐสูญเสียรายได้ 2 หมื่นล้านบาท

วันที่ 17 พฤษภาคม 2565 ที่ทำเนียบรัฐบาล นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงมติ คณะรัฐมนตรีอนุมัติในหลักการร่างกฎกระทรวงกำหนดพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ …) พ.ศ. … สาระสำคัญ

โดยการลดอัตราภาษีสรรพสามิตสินค้าน้ำมันดีเซลและน้ำมันอื่น ๆ ที่คล้ายกันในบัญชีพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิตประเภทที่ 01.05 รายการน้ำมันดีเซลที่มีกำมะถันและรายการน้ำมันดีเซลที่มีไบโอดีเซลประเภทเมทิลเอสเตอร์ของกรดไขมันผสมอยู่

โดยปรับอัตราภาษีลงประมาณ 5 บาท/ลิตรตามชนิดของน้ำมันดีเซล มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 21 พฤษภาคม 2565 ถึง 20 กรกฎาคม 2565 ซึ่งทำให้รัฐสูญรายได้เดือนละ 1 หมื่นล้านบาท โดยเป็นมาตรการต่อเนื่องจากการปรับลดอัตราภาษีสรรพสามิตน้ำมันดีเซลตามกฎกระทรวงกำหนดพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ 19) พ.ศ. 2565 ที่ส่งผลให้ภาษีสรรพสามิตน้ำมันดีเซลและน้ำมันอื่น ปรับลดลงประมาณ 3 บาท/ลิตร มีผลบังคับใช้ถึง 20 พฤษภาคม 65

นายธนกรกล่าวว่า การลดอัตราภาษีสรรพสามิตสินค้าน้ำมันดีเซลและน้ำมันอื่น ๆ ที่คล้ายกันนี้ ถือเป็นมาตรการทางภาษีในระยะสั้น เพื่อรักษาระดับราคาขายปลีกน้ำมันดีเซลในประเทศ ซึ่งเป็นต้นทุนในภาคการผลิตและภาคการขนส่งในทุกอุตสาหกรรม ไม่ให้ปรับตัวสูงขึ้นอย่างรวดเร็วจนกระทบต่อภาระค่าครองชีพของประชาชน จากสถานการณ์ราคาสินค้าในประเทศที่ปรับตัวสูงขึ้นที่อาจจะอยู่ในระดับที่เป็นอุปสรรคต่อการฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศ


โดยนายกรัฐมนตรีย้ำในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีถึงความจำเป็นต้องต่อเนื่อง ในการดูแลประชาชนและผู้ประกอบการอย่างทั่วหน้า ขณะเดียวกันการส่งเสริมการประหยัดพลังงานในภาคประชาสังคมควบคู่กันไปด้วย