ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ พบบุคลากรตีพิมพ์วิจัยมากผิดปกติ ผิดวินัยร้ายแรง

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ วิจัย

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เปิดผลสอบบุคลากรตีพิมพ์วิจัยมากผิดปกติ พบผิดวินัยร้ายแรง สั่งลงโทษทางวินัย-ให้ออกแล้ว

วันที่ 31 กรกฎาคม 2566 จากกรณีที่มีข่าวปรากฏว่า มีอาจารย์มหาวิทยาลัยหลายสถาบัน มีผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์มากจนผิดปกติ และพบว่ามีการซื้อขายงานวิจัยด้วยนั้น

ล่าสุด ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ออกประกาศระบุว่า “กรณีปรากฏข่าวในสื่อสาธารณะว่ามีบุคลากรในสังกัดราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์รายหนึ่งมีพฤติการณ์ว่ามีผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่มีความผิดปกติจนเกิดความเสียหายต่อราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์นั้น

บัดนี้ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ได้ดำเนินการตรวจสอบในเรื่องดังกล่าวจนเป็นที่ยุติ พบว่าบุคลากรรายดังกล่าวมีพฤติการณ์กระทำความผิดวินัยร้ายแรงอันเกี่ยวเนื่องจากพฤติการณ์ที่ผิดปกติของการตีพิมพ์ผลงานวิจัย และได้ลงโทษทางวินัยร้ายแรงและพ้นจากการเป็นบุคลากรของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์แล้ว

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ มุ่งมั่นให้บุคลากรทุกคนมีมาตรฐานการดำเนินงานที่โปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล มุ่งเน้นการทำประโยชน์เพื่อส่วนรวม และนำองค์ความรู้มาประยุกต์ใช้และพัฒนายกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนและประเทศชาติต่อไป จึงแจ้งมาให้ทราบทั่วกัน”