สภาคณาจารย์ จุฬาฯ เสนอ 3 รายชื่อ ผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดี

จุฬา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สภาคณาจารย์ จุฬาฯ เผย 3 รายชื่อผู้ที่ได้รับการเสนอสูงสุด สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีคนใหม่ของจุฬาฯ วาระปี 2567-2571 ต่อคณะกรรมการสรรหา

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กำลังอยู่ระหว่างการสรรหาอธิการบดีคนใหม่เพื่อแทน ศ.ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ ที่จะครบวาระการดำรงตำแหน่งในเดือนพฤษภาคม 2567 นี้ โดยที่ผ่านมาสภาคณาจารย์ จุฬาฯ ซึ่งเป็นหนึ่งในหลายหน่วยงานของจุฬาฯ ที่มีส่วนในการเสนอความเห็นและชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดี พ.ศ. 2567-2571 เปิดโอกาสให้บุคลากรสายวิชาการและบุคลากรสายปฏิบัติการระดับ P7 ขึ้นไป หรือข้าราชการระดับซี 3 ขึ้นไป มีส่วนร่วมในการเสนอชื่ออธิการบดีต่อกรรมการสรรหา 

โดยกระบวนการสรรหานั้นได้เริ่มตั้งแต่วันที่ 21 ธันวาคม 2566 เสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดี (รอบแรก) หลังจากนั้นได้เริ่มแสดงวิสัยทัศน์ แนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัย และตอบคำถาม 

ล่าสุด สภาคณาจารย์ จุฬาฯ ได้จัดให้มีการรับฟังความเห็นของประชาคมจุฬาฯ เกี่ยวกับผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดี วาระ พ.ศ. 2567-2571 จากการเสนอชื่อรอบที่สอง เมื่อวันที่ 23 มกราคม ที่ผ่านมา มีผู้มาใช้สิทธิทั้งสิ้น 3,663 คน จากรายชื่อผู้มีสิทธิจำนวน 5,718 คน คิดเป็นร้อยละ 64.1 สายวิชาการ ร้อยละ 55.9 และสายปฏิบัติการ ร้อยละ 71.8 ผลปรากฏว่า 

รายชื่อผู้ที่ได้รับการเสนอสูงสุด 3 คน เรียงตามลำดับตัวอักษร ดังนี้

  1. ศาสตราจารย์ ภญ.ดร.พรอนงค์ อร่ามวิทย์ คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ 
  2. ศาสตราจารย์ ดร.วิเลิศ ภูริวัชร คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
  3. ศาสตราจารย์ ดร.สุพจน์ เตชวรสินสกุล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ 

อย่างไรก็ตาม กระบวนการรับฟังความเห็นในครั้งนี้ เป็นกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการบริหารแบบมีส่วนร่วม ไม่ได้เป็นการเลือกตั้ง ทั้งนี้ สภาคณาจารย์จะเสนอไปยังคณะกรรมการสรรหา ในนามสภาคณาจารย์ ตามขั้นตอนของกระบวนการสรรหาอธิการบดีต่อไป โดยจะนำรายชื่อผู้ที่ได้รับการเสนอสูงสุด 3 รายชื่อ (โดยเรียงตามตัวอักษร) เสนอต่อคณะกรรมการสรรหาที่แต่งตั้งโดยสภามหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาต่อไป