นิสิตจุฬาฯ รวมรายชื่อกว่า 8,000 คน เรียกร้องลดค่าเทอมเพิ่ม

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
แฟ้มภาพ

นิสิตจุฬาฯ รวมรายชื่อกว่า 8,000 ราย เรียกร้องทบทวนมาตรการลดค่าเทอมภาคการศึกษาปลายปี 2564 อย่างน้อยร้อยละ 20 เนื่องจากสถานการณ์โควิดระบาด

วันที่ 11 มกราคม 2565 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สโมสรนิสิตรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ส่งจดหมายเปิดผนึกถึงคณบดีคณะรัฐศาสตร์ รศ.ดร.เอก ตั้งทรัพย์วัฒนา เสนอข้อเรียกร้องให้มหาวิทยาลัยทบทวนมาตรการลดค่าเทอมเพิ่ม ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ในทุกระดับ ทุกคณะ ทุกสาขาวิชา อย่างน้อยร้อยละ 20 จากเดิมที่จุฬาฯ ลดค่าเล่าเรียนให้แก่นิสิตทุกระดับร้อยละ 10 และยืดระยะเวลาจ่ายออกไปโดยที่ไม่ได้ลบการลงทะเบียนเรียนออกจากระบบ

โดยจดหมายเปิดผนึกระบุว่า ตามที่สโมสรนิสิตรัฐศาสตร์ ร่วมกับองค์การบริหารสโมสรนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และสโมสรนิสิต/กรรมการนิสิตทุกคณะ พร้อมกับผู้สนับสนุนกว่า 8,000 รายชื่อได้เสนอข้อเรียกร้องถึงอธิการบดีให้พิจารณาลดค่าเล่าเรียนในภาคการศึกษาต้น ประจำปีการศึกษา 2564 ร้อยละ 50 อันมีผลสำเร็จไปแล้วนั้น

ปรากฏว่าในภาคการศึกษาปลายประจำปีการศึกษา 2564 สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ยังคงส่งผลกระทบต่อสภาวะความเป็นอยู่ของนิสิตและประชาชนในประเทศเป็นวงกว้าง และได้นำไปสู่ปัญหาเศรษฐกิจถดถอยในทุกภาคส่วน

ซึ่งอาจลดทอนโอกาสในการเข้าถึงทรัพยากรทางการศึกษาของนิสิตจากการเรียนการสอนออนไลน์ ประกอบกับสถานการณ์การแพร่ระบาดในประเทศยังไม่มีแนวโน้มคลี่คลายลง ทำให้นิสิตไม่สามารถเข้าใช้พื้นที่ภายในมหาวิทยาลัย ตลอดจนสวัสดิการของมหาวิทยาลัยตามปกติได้อีกชั่วระยะหนึ่ง

ด้วยเหตุนี้ สโมสรนิสิตรัฐศาสตร์ จึงขอเรียนท่านให้เสนอมหาวิทยาลัยพิจารณาออกมาตรการลดค่าเล่าเรียนเป็นอย่างน้อยร้อยละ 20 ในภาคการศึกษาปลาย ประจำปีการศึกษา 2564 เพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของนิสิตและบรรเทาความเดือดร้อนที่นิสิตได้รับจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วยจักขอบคุณยิ่ง