สคร. จับมือ depa พัฒนาฐานข้อมูลรัฐวิสาหกิจ เพิ่มความสะดวกการทำงาน

สคร. จับมือ depa ลงนามบันทึกข้อตกลงพัฒนาฐานข้อมูลขนาดใหญ่ด้านรัฐวิสาหกิจ หลักทรัพย์ของรัฐ และ PPP ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลอย่างเป็นระบบและยั่งยืน พร้อมอำนวยความสะดวกการดำเนินงาน

วันที่ 30 กันยายน 2565 นางปานทิพย์ ศรีพิมล ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) เปิดเผยว่า สคร.ได้ร่วมมือกับสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเรื่อง การพัฒนาฐานข้อมูลขนาดใหญ่และการวิเคราะห์ข้อมูลด้านรัฐวิสาหกิจ หลักทรัพย์ของรัฐ และการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน ซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อร่วมกันสร้าง สคร.ให้เป็นองค์กรภาครัฐที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลอย่างเป็นระบบและยั่งยืน

ทั้งนี้ มีการร่วมมือกันใน 3 ด้านคือ การบริหารจัดการข้อมูล (Data Management) การจัดทำแบบจำลองในการวิเคราะห์ข้อมูล (Data Model) รวมถึงการพัฒนาบุคลากร ให้มีทักษะด้านข้อมูล (Data Skills) ในภารกิจด้านรัฐวิสาหกิจ หลักทรัพย์ของรัฐ และการส่งเสริมการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ และด้านการพัฒนาองค์กรของ สคร.

               

“การบูรณาการความร่วมมือของภาครัฐระหว่าง สคร. และ depa-GBDi นี้ เป็นกลยุทธ์ที่ผลักดันวิสัยทัศน์ของ สคร. นั่นคือ “พัฒนารัฐวิสาหกิจ หลักทรัพย์ของรัฐ และการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชนด้วยมาตรฐานสากล เพื่อสังคมก้าวหน้าและเศรษฐกิจสร้างมูลค่าอย่างยั่งยืน” ซึ่ง สคร.ตั้งเป้าจะเป็นองค์กรที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล (Data-Driven Organization) โดยการนำข้อมูลมาใช้ในการตัดสินใจในทุกภารกิจ”

นางปานทิพย์กล่าวว่า ในปีงบประมาณ 2565 สคร.และ depa-GBDi ร่วมกันทดสอบนำร่องการวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics) กับข้อมูลหลักทรัพย์ของรัฐ พร้อม ๆ กับการพัฒนาทักษะด้านข้อมูล (Data Skills) แล้ว ซึ่งเห็นผลลัพธ์ในด้านการบูรณาการข้อมูลที่จำเป็นสำหรับการวิเคราะห์หลักทรัพย์ของรัฐ การนำข้อมูลมาแสดงผลเพื่อให้ผู้บริหารตัดสินใจ และการพัฒนาทักษะข้อมูลให้กับบุคลากรได้อย่างชัดเจน

ขณะเดียวกัน ในปีงบประมาณ 2566 สคร.และ depa-GBDi มีการวางแผนเตรียมการด้านการบูรณาการและวิเคราะห์ข้อมูลด้านรัฐวิสาหกิจ และตั้งเป้าหมายการพัฒนาทักษะด้านการนำข้อมูลมาแสดงผลของบุคลากรให้ได้มากกว่า 50-60% ของบุคลากรทั้งหมด และจะต่อยอดให้ครบ 100% ในปีถัด ๆ ไป โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะทำให้เกิดการพัฒนาฐานข้อมูลขนาดใหญ่ด้านรัฐวิสาหกิจหลักทรัพย์ของรัฐ และการส่งเสริมการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐอย่างยั่งยืนโดยแท้จริง

ด้าน ผศ.ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการใหญ่ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) กล่าวว่า ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาฐานข้อมูลขนาดใหญ่และการวิเคราะห์ข้อมูลด้านรัฐวิสาหกิจหลักทรัพย์ของรัฐ และการร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐและเอกชน (Public Private Partnership: PPP) ระหว่าง depa

โดย GBDi และ สคร.จะเป็นการส่งเสริมให้เกิดการบริหารจัดการข้อมูลด้านรัฐวิสาหกิจ หลักทรัพย์ของรัฐ และการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชนอย่างเป็นระบบ โดยทั้งสองหน่วยงานจะร่วมกันจัดทำแบบจำลองการวิเคราะห์ข้อมูล (Data Model) ด้านต่าง ๆ และพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะด้านข้อมูล

“ความร่วมมือดังกล่าวสอดคล้องกับแนวนโยบายของรัฐที่ต้องการผลักดันให้เกิดฐานข้อมูลภาครัฐ ที่สามารถนำข้อมูลที่มีอยู่มาบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ ตลอดจนวิเคราะห์แนวทางการพัฒนาประเทศได้อย่างเป็นรูปธรรม รวมถึงสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาบุคลากรด้านการวิเคราะห์ข้อมูล และทักษะดิจิทัลที่เกี่ยวข้อง”