หุ้นสินมั่นคงฯ กลับมาเทรดเริ่ม 10 เม.ย.นี้ แนวทางฟื้นฟูกิจการเริ่มชัดเจน

สินมั่นคงประกันภัย

ตลาดหลักทรัพย์ฯ เปิดให้ซื้อขายหลักทรัพย์ SMK ระหว่าง 10 เม.ย.-9 พ.ค. 66 ด้วยบัญชี Cash Balance หลังบริษัทมีแนวทางแก้ไขปัญหา “ฟื้นฟูกิจการ” ชัดเจนขึ้น พร้อมเตือนผู้ลงทุนซื้อขายอย่างระมัดระวัง

วันที่ 4 เมษายน 2566 รายงานจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ตามที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ประกาศให้หลักทรัพย์ของบริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหาชน) (SMK) เข้าข่ายต้องปรับปรุงฐานะการเงินและการดำเนินงาน กรณีงบการเงินประจำปี 2565 มีส่วนของผู้ถือหุ้นน้อยกว่าศูนย์ ตั้งแต่วันที่ 3 มีนาคม 2566 โดยตลาดหลักทรัพย์ฯ ขึ้นเครื่องหมาย NC (Non-compliance) และ SP (Suspension) หลักทรัพย์ของ SMK

ต่อมา SMK แจ้งแนวทางฟื้นฟูกิจการที่บริษัทเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทและผู้ถือหุ้นแล้ว

               

โดยการฟื้นฟูกิจการผ่านศาลล้มละลาย ซึ่งปัจจุบันศาลมีคำสั่งให้ฟื้นฟูกิจการแล้ว และ SMK มีแนวทางแก้ไข
เหตุเพิกถอน ได้แก่ การเพิ่มทุนจากผู้ร่วมทุนรายใหม่ การแปลงหนี้เป็นทุน และมีแผนการดำเนินงาน เพื่อให้บริษัทมีกำไรสุทธิจากการดำเนินงานตามปกติ

ตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงเห็นควรเปิดให้ซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของ SMK ระหว่างวันที่ 10 เมษายน 2566
ถึงวันที่ 9 พฤษภาคม 2566 ภายใต้หลักเกณฑ์และเงื่อนไขดังนี้

1.ให้หลักทรัพย์ SMK ซื้อด้วยบัญชี Cash Balance กล่าวคือ ผู้ซื้อต้องชำระเงินทั้งจำนวนก่อนการ
ซื้อหลักทรัพย์

2.ขึ้นเครื่องหมาย NC กำกับตลอดระยะเวลาที่ให้มีการซื้อขายหลักทรัพย์ เพื่อเตือนผู้ลงทุนให้ใช้ความ
ระมัดระวังในการซื้อขายหลักทรัพย์

3. กำหนดให้หลักทรัพย์ SMK มีราคาสูงสุดและต่ำสุด (Ceiling & Floor) ไม่เกินหนึ่งเท่าจากราคาซื้อขายครั้งสุดท้าย โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน 2566 ซึ่งเป็นวันแรกที่มีการซื้อขาย (อย่างไรก็ดี หากในวันที่ 10 เมษายน 2566 ไม่มีการซื้อขายหลักทรัพย์ดังกล่าว ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะใช้เกณฑ์ราคาสูงสุดและต่ำสุด (Ceiling & Floor) นี้ ต่อเนื่องไปจนกว่าจะมีการซื้อขายหลักทรัพย์นั้น

และเมื่อได้มีการซื้อขายหลักทรัพย์ SMK แล้ว ในวันทำการถัดไปราคาสูงสุดและต่ำสุด (Ceiling & Floor) ของหลักทรัพย์ SMK จะถูกปรับให้เป็นไปตามเกณฑ์ปกติ และเมื่อครบระยะเวลาดังกล่าว (คือ ตั้งแต่วันที่ 10 พฤษภาคม 2566 เป็นต้นไป) ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะหยุดพักการซื้อขายหลักทรัพย์ของ SMK โดยขึ้นเครื่องหมาย SP จนกว่าบริษัทจะแก่ไขให้มีคุณสมบัติครบถ้วนที่จะกลับมาซื้อขายได้ตามปกติ

หรือหากไม่สามารถดำเนินการแก้ไขได้ภายในเวลาที่กำหนด ตลาดหลักทรัพย์ฯ อาจจะเสนอคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อพิจารณาเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัทต่อไป

อย่างไรก็ดี ตลาดหลักทรัพย์ฯ ขอให้ผู้ลงทุนใช้ความระมัดระวังในการซื้อขายหลักทรัพย์ และโปรดศึกษา
ข้อมูลของ SMK โดยละเอียด เช่น ฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน ความเห็นผู้สอบบัญชี ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ คณะกรรมการ ข่าวย้อนหลัง เป็นต้น ตลอดจนความเสี่ยงและปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องด้วย