เปิดราคาประเมินที่ดิน-ทรัพย์สิน ศูนย์ประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี

อิมแพ็ค เมืองทองธานี
แฟ้มภาพ

เปิดราคาประเมินที่ดิน-ทรัพย์สิน ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี ช่วงระยะเวลา 10 ปีข้างหน้า มีมูลค่าทรัพย์สินรวม 19,672 ล้านบาท

วันที่ 1 พฤษภาคม 2566 นางสาววันเพ็ญ มุ่งเพียรสกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท อาร์ เอ็ม ไอ จำกัด ในฐานะผู้จัดการกองทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ อิมแพ็ค โกรท (IMPACT) รายงานตลาดหลักทรัพย์ฯ ว่า

เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2566 บริษัท เวลท์ แอพไพรซัล จำกัด ได้ประเมินมูลค่าที่ดิน อาคาร ทรัพย์สินส่วนควบบนที่ดิน และอุปกรณ์ประกอบอาคารของศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี ที่ตั้งเลขที่ 95, 96 และ 99 ถนนป๊อปปูล่า 3 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี โดยเป็นการถือครองกรรมสิทธิ์สมบูรณ์

โดยใช้วิธีพิจารณารายได้ (Income Approach) อัตราคิดลด ร้อยละ 9 ช่วงระยะเวลา 10 ปี เริ่มตั้งแต่ เมษายน 2566-มีนาคม 2576 ซึ่งมีขนาดมูลค่าทรัพย์สินรวม 19,672 ล้านบาท

บริษัทอาร์ เอ็ม ไอ จำกัด ในฐานะผู้จัดการกองทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์อิมแพ็ค โกรท แจ้งรายละเอียดการประเมินมูลค่าทรัพย์สินของกองทรัสต์ ดังนี้

1.บริษัทประเมิน : บริษัท เวลท์ แอพไพรชัล จำกัด

2.วันที่ประเมิน : 1 เมษายน 2566

3.ที่ตั้งทรัพย์สิน: เลขที่ 95, 96 และ 99 ถนนป๊อปปูล่า 3 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

4.รายละเอียดทรัพย์สินที่ประเมิน : ที่ดิน อาคาร ทรัพย์สินส่วนควบบนที่ดิน และอุปกรณ์ประกอบอาคาร ของศูนย์แสดงสินค้า และการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี

5.วิธีประเมินมูลค่า : วิธีพิจารณาจากรายได้

6.อัตราคิดลด : ร้อยละ 9

7.การถือครองสิทธิ : กรรมสิทธิ์สมบูรณ์

8.ระยะเวลาในการประเมินค่า : 10 ปี เริ่มตั้งแต่ เมษายน 2566-มีนาคม 2576

9.มูลค่าทรัพย์สิน : 19,672 ล้านบาท

ผู้ลงทุนสามารถสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานการประเมินค่า หรือรายงานสอบทานการประเมิน มูลค่าได้ที่ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ บริษัท อาร์ เอ็ม ไอ จำกัด ที่อยู่ 47/569-576 หมู่ 3 ชั้น 10 อาคารคอนโดมิเนียมอุสาหกรรมนิวเจนิวา ถนนป๊อปปูล่า 3 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 หมายเลขโทรศัพท์ 0-2833-5579


ราคาประเมินที่ดิน-ทรัพย์สินศูนย์ประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี