กสิกรไทยออกหุ้นกู้ดิจิทัลสกุลเงินเยนรายแรกในโครงการ DIF ของ ก.ล.ต.

ธนาคารกสิกรไทย

ธนาคารกสิกรไทยประกาศความสำเร็จในการเสนอขายหุ้นกู้สกุลเงินเยน มูลค่า 1.17 หมื่นล้านเยน หรือราว 2,871 ล้านบาท ภายใต้โครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล หรือ DIF บนระบบ Web Portal ของ ก.ล.ต. ในระยะนำร่อง ถือเป็น 1 ในผู้ออกหลักทรัพย์กลุ่มแรก จากทั้งหมด 4 ราย สะท้อนความมุ่งมั่นที่จะร่วมสนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมในตลาดทุนไทย

วันที่ 29 มิถุนายน 2566 นายจงรัก รัตนเพียร รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ธนาคารกสิกรไทย เปิดเผยว่า ธนาคารได้ให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมพัฒนาตลาดทุนของประเทศไทยเสมอมา และได้มีโอกาสช่วยผลักดันพัฒนา DIF Web Portal ด้วยการเข้าร่วมทดสอบระบบการออกหุ้นกู้ในระยะนำร่องเป็นรายแรก ๆ รวมทั้งยังเป็นรายเดียวที่เข้าร่วมโครงการทั้งในฐานะผู้ออกหุ้นกู้ ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ และนายทะเบียนหุ้นกู้อีกด้วย

จงรัก รัตนเพียร
จงรัก รัตนเพียร

โดยโครงการ DIF จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและความโปร่งใสในการออกตราสารหนี้ภาคเอกชนด้วยการทำให้เป็นดิจิทัลตลอดทั้งกระบวนการ ดังนั้นผลสำเร็จของการเสนอขายหุ้นกู้ภายใต้ DIF Web Portal Sandbox ในครั้งแรกนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นที่จะพาตลาดทุนไทยสู่ความเป็นตลาดทุนดิจิทัลตามกระแสโลกในปัจจุบัน

สำหรับธนาคารกสิกรไทยได้ออกและเสนอขายหุ้นกู้ดิจิทัลสกุลเงินเยน ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ อายุ 1 ปี ดอกเบี้ยคงที่ 0.31% ต่อปี มูลค่า 11,700 ล้านเยน (ประมาณ 2,871 ล้านบาท) ให้กับนักลงทุนสถาบัน ซึ่งไม่เพียงตอบโจทย์เป้าหมายการระดมทุนของธนาคารเอง และตอบสนองความต้องการของนักลงทุนเท่านั้น แต่ที่สำคัญยังได้มีส่วนช่วยให้มั่นใจได้ว่า DIF Web Portal สามารถรองรับได้ทั้งสกุลเงินบาทและสกุลเงินตราต่างประเทศ ซึ่งจะสามารถนำไปต่อยอดพัฒนาระบบสำหรับกระบวนการและผลิตภัณฑ์การลงทุนประเภทอื่น ๆ ต่อไปในอนาคตได้

โดยในระยะนำร่องนี้ ธนาคารกสิกรไทยทำหน้าที่เป็นทั้งผู้ออกหุ้นกู้ ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ และนายทะเบียนหุ้นกู้ ซึ่งธนาคารเป็นหนึ่งในผู้ออกหลักทรัพย์กลุ่มแรก จากทั้งหมด 4 ราย และเป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายเพียงรายเดียวที่มีส่วนร่วมในทุกธุรกรรม สะท้อนให้เห็นถึงความไว้วางใจของผู้ออกตราสารหนี้ที่มีต่อธนาคารในฐานะผู้จัดการการจัดจำหน่าย

นอกจากนี้ บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ยังเป็นหนึ่งในรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการในระยะนำร่องอีกด้วย แสดงถึงความมุ่งมั่นเป็นอย่างมากของธนาคารและบริษัทในเครือที่จะมีส่วนร่วมพัฒนานวัตกรรมในตลาดทุนไทย

ทั้งนี้ โครงการ DIF Web Portal นี้เป็นความร่วมมือกันในระดับชาติที่เกิดจากการจับมือกันของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย สมาคมธนาคารไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุน และสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย มีจุดมุ่งหมายในการพลิกโฉมตลาดทุนไทยไปสู่ตลาดทุนดิจิทัล


เช่น ลดการใช้กระดาษ สร้างมาตรฐานใหม่ในการยื่นขออนุมัติการเสนอขาย ลดความผิดพลาดในการจัดส่งข้อมูล ลดระยะเวลาในการจัดส่งหลักทรัพย์ และสามารถติดตามตรวจสอบสถานะธุรกรรมได้อย่างชัดเจน ซึ่งจะช่วยเพิ่มความมั่นใจให้กับทั้งผู้ระดมทุนและผู้ลงทุนในด้านความรวดเร็วและปลอดภัยมากยิ่งขึ้น