ไทยเบฟ รับซื้อหุ้น OISHI เพิ่ม 69 ล้านหุ้น ดันสัดส่วนพอร์ตแตะ 98.19%

โออิชิ - ไทยเบฟ

ไทยเบฟเวอเรจ รับซื้อหุ้น OISHI เพิ่มได้แล้ว 69.49 ล้านหุ้น สัดส่วน 18.53% ดันสัดส่วนพอร์ตแตะ 98.19%

วันที่ 13 กรกฎาคม 2566 นางชลิตา อิศรางกูร ณ อยุธยา เลขานุการบริษัท บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ OISHI รายงานตลาดหลักทรัพย์ฯว่า เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2566 บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ OISHI จำนวนทั้งสิ้น 298,720,398 หุ้น คิดเป็นสัดส่วน 79.66% (ณ วันที่ 25 พฤษภาคม 2566) ในฐานะผู้ทำคำเสนอซื้อหุ้น OISHI ได้ยื่นแบบรายงานผลการเสนอซื้อเบื้องต้น ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)

ซึ่งจัดเตรียมคำเสนอซื้อโดย บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) จนถึงวันที่ 12 กรกฎาคม 2566 มีหุ้นที่มีผู้แสดงเจตนาขายรวม 69,492,704 หุ้น คิดเป็นสัดส่วน 18.53% คิดเป็นมูลค่ากว่า 4,100 ล้านบาท ทำให้เมื่อรวมกับหุ้นเดิมที่ถือครองอยู่ ส่งผลให้ไทยเบฟฯ มีจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 368,213,102 หุ้น คิดเป็นสัดส่วน 98.19%

ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2566 ที่ประชุมคณะกรรมการไทยเบฟฯ มีมติอนุมัติให้ทำคำเสนอซื้อหุ้น OISHI จำนวน 76,279,602 หุ้น คิดเป็น 20.34% ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของกิจการ ในราคาหุ้นละ 59 บาท เพื่อเพิกถอนหุ้นออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย


โดยมีธนาคารไทยพาณิชย์สนับสนุนด้านการเงินในการทำคำเสนอซื้อ และมีกำหนดวันที่ชำระราคาหุ้นที่เสนอซื้อคือวันที่ 23 สิงหาคม 2566