GMM Music แจ้งตลาดฯ เตรียมขายหุ้นไอพีโอเข้าตลาดหลักทรัพย์ฯ

บมจ.จีเอ็มเอ็ม มิวสิค (GMM Music) แจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ หลังมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทอนุมัติแผนการเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (Initial Public Offering) และการนําหุ้นสามัญเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

วันที่ 31 กรกฎาคม 2566 นางสาวชลยา พร้อมศรี ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน ผู้มีอํานาจรายงานสารสนเทศบริษัท จีเอ็มเอ็ม มิวสิค จํากัด (มหาชน) เปิดเผยต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ถึงการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2566 เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2566 ที่ประชุมได้มีมติในเรื่องสําคัญ ดังนี้

1.อนุมัติแผนการเสนอขายหุ้นสามัญของบริษัท จีเอ็มเอ็ม มิวสิค จํากัด (“GMM Music”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ของบริษัท ต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (Initial Public Offering (“IPO”)) และการนําหุ้นสามัญของ GMM Music เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) (รวมเรียกว่า “แผนการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ”)

               

โดย GMM Music เป็นบริษัทผู้นํา (Flagship Company) ของบริษัท และบริษัทย่อยของบริษัท (“กลุ่มบริษัท”) ในการดําเนินธุรกิจเพลงแบบครบวงจร ตั้งแต่การคัดเลือกศิลปิน การผลิต ผลงานเพลง การทําการตลาด การบริหารและจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์เพลง การจัดจําหน่ายสินค้าเพลงทั้งรูปแบบ Digital และ Physical

รวมถึงการเป็นผู้จัดคอนเสิร์ต และเฟสติวัล ตลอดจนเป็นผู้ดําเนินการบริหารศิลปิน โดยในการเสนอขายหุ้นครั้งนี้ บริษัทอาจจะเสนอขายหุ้นสามัญเดิมของ GMM Music ไปพร้อมกันด้วย โดยจํานวนหุ้นสามัญเพิ่มทุน และหุ้นสามัญเดิม (ถ้ามี) ที่จะเสนอขายต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (“หุ้น IPO”) จะคิดเป็นสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 30.00 ของทุนชําระแล้วทั้งหมดของ GMM Music

ภายหลังการเพิ่มทุนและการเสนอขายหุ้น IPO และภายหลังการเสนอขายหุ้น IPO บริษัท จะยังคงเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่และเป็นผู้มีอํานาจควบคุมของ GMM Music และ GMM Music จะยังคงมีสถานะเป็นบริษัทย่อยของบริษัทเช่นเดิม

ทั้งนี้ เนื่องจากแผนการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯข้างต้น จะส่งผลกระทบให้สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท ใน GMM Music ลดลง (Dilution) และเข้าข่ายเป็นรายการจําหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนตาม ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการเข้าทํารายการที่มีนัยสําคัญที่เข้าข่ายเป็น การได้มาหรือจําหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจําหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 (รวมทั้งที่มี การแก้ไขเพิ่มเติม) (รวมเรียกว่า “ประกาศเรื่องการได้มาหรือจําหน่ายไป”)

โดยเมื่อคํานวณขนาดการลดลงของสัดส่วน การถือหุ้นของบริษัทใน GMM Music ตามที่กําหนดไว้ในประกาศเรื่องการได้มาหรือจําหน่ายไป พบว่าขนาดรายการมี 2 มูลค่าสูงสุดเมื่อคํานวณตามเกณฑ์กําไรสุทธิจากการดําเนินงาน โดยมีขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 43.37

ซึ่งคํานวณโดยอ้างอิงงบการเงินรวมสําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 และงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2566 ของบริษัท ที่ได้รับการตรวจสอบและสอบทานจากผู้สอบบัญชีที่ได้รับอนุญาตแล้วและข้อมูลทางการเงินรวมเสมือนสําหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2565 และงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2566 ของ GMM Music ที่จัดเตรียมโดยฝ่ายจัดการ (Management Accounts)

ทั้งนี้ ในระยะเวลาหกเดือนก่อนวันที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทจะมีมติอนุมัติแผนการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ คณะกรรมการบริหารกลุ่มได้มีมติอนุมัติการเข้าทํารายการจําหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ ได้แก่ รายการสละสิทธิ และจําหน่ายหุ้นเพิ่มทุนของบริษัท จีอาร์ โวคอล สตูดิโอ จํากัด

ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทจํานวน 26,920 หุ้น ให้แก่ นางสาวอภิสราฐ์ เพชรเรืองรอง ซึ่งขนาดรายการมีมูลค่าสูงสุดเมื่อคํานวณตามเกณฑ์กําไรสุทธิจากการดําเนินงานโดยมีขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 2.06

ดังนั้น เมื่อพิจารณานับรวมรายการจําหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ดังกล่าวข้างต้น ขนาดรายการจําหน่ายไปซึ่ง สินทรัพย์สูงสุดรวมกันจะเท่ากับร้อยละ 45.43 ซึ่งเข้าข่ายเป็นรายการจําหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ประเภทที่ 2 กล่าวคือ มีขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 15.00 หรือสูงกว่า แต่ตํ่ากว่าร้อยละ 50.00

ดังนั้น บริษัทจึงมีหน้าที่จัดทํารายงานและเปิดเผย สารสนเทศการเข้าทํารายการต่อตลาดหลักทรัพย์ฯทันทีโดยมีสารสนเทศอย่างน้อยตามบัญชี (1) ของประกาศเรื่องการได้มาหรือจําหน่ายไป และจัดส่งหนังสือเวียนซึ่งมีสารสนเทศอย่างน้อยตามที่ประกาศเรื่องการได้มาหรือจําหน่ายไป กําหนดให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท ภายใน 21 วันนับแต่วันที่เปิดเผยสารสนเทศการเข้าทํารายการต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ

2.อนุมัติเรื่องต่าง ๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวข้องกับแผนการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งรวมถึงการเพิ่มทุนจดทะเบียน และการจัดสรรหุ้นสามัญ ซึ่งรวมถึงการเสนอขายหุ้นสามัญให้แก่ประชาชนทั่วไป ซึ่งอาจรวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียง

  1. ผู้ถือหุ้นของบริษัท เฉพาะกลุ่มที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้น ซึ่งจะเป็นบุคคลที่มีรายชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียน ผู้ถือหุ้นของบริษัท ณ วันกําหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่จะได้กําหนดต่อไปโดยคณะกรรมการของบริษัท เว้นแต่จะมีการเปลี่ยนแปลงการจัดสรรตามความเหมาะสมตามดุลพินิจของคณะกรรมการบริษัทของ GMM Music และตามที่สามารถกระทําได้ตามกฎหมาย (“ผู้ถือหุ้นของบริษัท เฉพาะกลุ่มที่มีสิทธิได้รับจัดสรรหุ้น”)
  2. ผู้ลงทุนหลัก โดยเฉพาะเจาะจง (Cornerstone Investors)
  3. ผู้ลงทุนสถาบัน
  4. บุคคลที่มีความสัมพันธ์
  5. ผู้มีอุปการคุณของ GMM Music และ/หรือบริษัทย่อยของ GMM Music หรือผู้มีอุปการคุณอื่นตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกําหนด และ/หรือ
  6. ผู้ลงทุนประเภทบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอื่น ตามที่สามารถจัดสรรได้ตามที่กฎหมายกําหนด หรือตามที่

คณะกรรมการบริษัทของ GMM Music หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทของ GMM Music เห็นสมควร คณะกรรมการบริษัทอนุมัติให้คณะกรรมการบริหารกลุ่มของบริษัท และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มของบริษัท มีอํานาจในการพิจารณาอนุมัติ กําหนด และแก้ไขเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและรายละเอียดอื่นใดที่จําเป็น และเกี่ยวข้องกับบริษัท

เพื่อให้การเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (Initial Public Offering) และการนําหุ้นสามัญเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ของ GMM Music สําเร็จลุล่วงไปได้และมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทของ GMM Music หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทของ GMM Music มอบหมาย

มีอํานาจในการพิจารณากําหนด และแก้ไขเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและรายละเอียดอื่นใดที่จําเป็นและเกี่ยวข้องกับการออก เสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญ ของ GMM Music เพื่อให้การเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (Initial Public Offering) และการนําหุ้น สามัญของ GMM Music เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ สําเร็จลุล่วงไปได้