ปณิชา ดาว โอนหุ้น PSG เข้าบริษัท “คาร์ดินัล อินดัสตรีส์” 38.92%

ปณิชา ดาว เศรษฐีหุ้นไทย

ปณิชา ดาว เศรษฐีหุ้นไทย โอนหุ้น PSG เข้าบริษัท “คาร์ดินัล อินดัสตรีส์ พีทีอี แอลทีดี” สัดส่วน 38.92% ตามแผนปรับโครงสร้าง

วันที่ 2 ตุลาคม 2566 บริษัท พีเอสจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ PSG รายงานตลาดหลักทรัพย์ฯ เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2566 ว่า บริษัทได้รับแจ้งจาก นางปณิชา ดาว ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท และคู่สมรสของ นายเดวิด แวน ดาว ประธานกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท ว่า

นางปณิชา ดาว ได้ดำเนินการโอนหุ้นในบริษัท จำนวน 25,297,000,000 หุ้น หรือประมาณ 38.92% ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท เพื่อปรับโครงสร้างการถือหุ้น

               

โดยรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงการถือหุ้นในบริษัทของ นางปณิชา ดาว และบริษัทที่ นางปณิชา ดาว มีอำนาจควบคุมและเป็นผู้ถือหุ้นอันดับสุดท้าย (Ulimate Shareholder) มีดังนี้

ก่อนการปรับโครงสร้าง นางปณิชา ดาว มีจำนวนหุ้นที่ถือ 51,594,000,000 หุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วน 79.38% เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่อันดับ 1

หลังการปรับโครงสร้าง นางปณิชา ดาว มีจำนวนหุ้นที่ถือ 26,297,000,000 หุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วน 40.46% เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่อันดับ 1

และบริษัท คาร์ดินัล อินดัสตรีส์ พีทีอี แอลทีดี มีจำนวนหุ้นที่ถือ 25,297,000,000 หุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วน 38.92% เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่อันดับ 2

ทั้งนี้การปรับโครงสร้างการถือหุ้นดังกล่าวข้างต้นไม่มีผลเปลี่ยนแปลงอำนาจควบคุมของบริษัทฯ