กบข. ประกาศรับสมัครเลขาธิการคนใหม่ ยื่นใบสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ถึง 12 ต.ค.

กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)

กบข. ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการคนใหม่ เหตุ “ดร.ศรีกัญญา” จะอายุครบ 60 ปีตอนสิ้นปีนี้ ผู้สนใจยื่นใบสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ถึง 12 ต.ค.

วันที่ 2 ตุลาคม 2566 กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) แจ้งว่า กบข. จะเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการ กบข. (ผู้บริหารสูงสุด) ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 12 ตุลาคม 2566

โดยผู้สมัครต้องเป็นบุคคลสัญชาติไทยอายุไม่เกิน 60 ปีบริบูรณ์ในวันยื่นใบสมัคร มีความรู้และประสบการณ์ด้านการบริหารการเงิน การคลัง การลงทุน หรือการธนาคาร ไม่เป็นผู้มีประวัติเสื่อมเสียจากการบริหารงานที่ฝ่าฝืนหลักการธรรมาภิบาล หรือผลประโยชน์หรือส่วนได้เสีย (Conflict of Interest) ของหน่วยงานที่เคยปฏิบัติงาน และสามารถปฏิบัติงานให้แก่กองทุนได้เต็มเวลา

               

โดยมีวาระการดำรงตำแหน่งไม่เกิน 4 ปี นับแต่วันที่เริ่มดำรงตำแหน่ง ทั้งนี้ รายละเอียดจะเป็นไปตามประกาศกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (ผู้บริหารสูงสุด) ลงวันที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2566

ผู้สนใจสามารถตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ กบข. www.gpf.or.th หรือสอบถามข้อมูล และรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ “ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล กบข.” โทร 0-2636-1000 ต่อ 152 ระหว่างเวลา 09.00 น.-17.00 น. เว้นวันหยุดทำการของ กบข.

รายงานข่าวแจ้งว่า ดร.ศรีกัญญา ยาทิพย์ เลขาธิการ กบข. คนปัจจุบันที่เข้ารับตำแหน่งตั้งแต่เมื่อเดือน ส.ค. 2563 กำลังจะอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ ในสิ้นปี 2566 นี้ ก่อนครบวาระดำรงตำแหน่ง 4 ปี จึงต้องเริ่มกระบวนการสรรหาตั้งแต่ตอนนี้ ซึ่งเป็นไปตามระเบียบของ กบข.