กสิกรไทยทุ่ม 3.7 พันล้าน ตั้งบริษัท “ยูนิต้า แคปิทัล จำกัด” ลุยธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล

ธนาคารกสิกรไทย

ธนาคารกสิกรไทย ประกาศจัดตั้งบริษัท ยูนิต้า แคปิทัล จำกัด รองรับการประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ติจิทัล ทุนจดทะเบียน 3.7 พันล้านบาท พร้อมจัดตั้งบริษัทภายในกลุ่มธุรกิจ-เข้าซื้อหุ้นของบริษัท สตางค์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล สัดส่วน 97%

วันที่ 30 ตุลาคม 2566 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ธนาคารกสิกรไทย แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) เรื่องการจัดตั้งบริษัท ยูนิต้า แคปิทัล จำกัด และบริษัทภายในกลุ่มธุรกิจทางการเงินเพื่อรองรับการประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ติจิทัล และการเข้าซื้อหุ้นของบริษัท สตางค์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการ บมจ.ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (“ธนาคาร”) ได้มีมติเห็นชอบให้จัดตั้งบริษัท ยูนิต้า แคปีทัล จำกัด (“Unita Capital”) เพื่อลงทุนในบริษัทที่ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัล และธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ได้อนุญาตให้ธนาคารเปลี่ยนแปลงโครงสร้างกลุ่มธุรกิจทางการเงิน โดยมีรายละเอียดการจัดตั้งบริษัทและการลงทุนที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

               

ชื่อบริษัท :
บริษัท ยูนิต้า แคปิทัล จำกัด
วันที่จดทะเบียนบริษัท : 4 มีนาคม 2565
ทุนจดทะเบียน : 3,705,000,000 บาท
การถือหุ้น : ถือหุ้นโดย ธนาคารกสิกรไทย ร้อยละ 100
วัตถุประสงค์การจัดตั้งบริษัท : ลงทุนในบริษัทที่ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัล

ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการลงทุนในบริษัทที่ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับสินทรัพย์ติจิทัล ที่ประชุมคณะกรรมการ Unita Capital ได้มีมติเห็นชอบให้จัดตั้งและลงทุนในบริษัท รายละเอียดดังนี้

การจัดตั้งบริษัท

ชื่อบริษัท : บริษัท ออร์บิกซ์ คัสโทเดียน จำกัด
วันที่จดทะเบียนบริษัท : 18 มีนาคม 2565
ทุนจดทะเบียน : 100,000,000 บาท
การถือหุ้น : ถือหุ้นโดย Unita Capital ร้อยละ 100
วัตถุประสงค์การจัดตั้งบริษัท : ผู้ให้บริการรับฝากสินทรัพย์ดิจิทัล (อยู่ระหว่างเตรียมขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจ)

ชื่อบริษัท : บริษัท ออร์บิกซ์ อินเวสท์ จำกัด
วันที่จดทะเบียนบริษัท : 15 พฤษภาคม 2566
ทุนจดทะเบียน : 100,000,000 บาท
การถือหุ้น : ถือหุ้นโดย Unita Capital ร้อยละ 100
วัตถุประสงค์การจัดตั้งบริษัท : ผู้จัดการเงินทุนสินทรัพย์ดิจิทัล (อยู่ระหว่างเตรียมขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจ)

ชื่อบริษัท : บริษัท ออร์บิกซ์ เทคโนโลยี แอนด์ อินโนเวชั่น จำกัด
วันที่จดทะเบียนบริษัท : 4 กรกฎาคม 2566
ทุนจดทะเบียน : 260,000,000 บาท
การถือหุ้น : ถือหุ้นโดย Unita Capital ร้อยละ 100
วัตถุประสงค์การจัดตั้งบริษัท : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีบล็อกเชน

การลงทุนโดยการเข้าซื้อหุ้นบริษัท

ชื่อบริษัท : บริษัท สตางค์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
(อยู่ระหว่างเปลี่ยนชื่อเป็น “บริษัท ออร์บิกซ์ เทรด จำกัด”)
วันที่เข้าซื้อหุ้น : ตุลาคม 2566
การถือหุ้น : ถือหุ้นโดย Unita Capital ร้อยละ 97
วัตถุประสงค์การประกอบธุรกิจ : ศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล