SAPPE-LEO คว้า Best CEO เปิดชื่อ 35 บจ. ต้นแบบยั่งยืน

SET AWARDS 2023

ซีอีโอ SAPPE-LEO คว้า Best CEO Awards พร้อมด้วย 35 บจ. องค์กรต้นแบบด้านความยั่งยืนใน SET Awards ประจำปี 2566

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2566 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ประกาศผลรางวัล SET Awards ประจำปี 2566 ซึ่งเป็นการจัดงานครบรอบปีที่ 20 ภายใต้แนวคิด “Benchmark of Excellence” โดยในกลุ่มรางวัล Business Excellence นางสาวปิยจิต รักอริยะพงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. เซ็ปเป้ (SAPPE) รับรางวัล Best CEO Awards ของ SET

ขณะที่ นายเกตติวิทย์ สิทธิสุนทรวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์ (LEO) รับรางวัล Best CEO Awards ของ mai และมีบริษัทที่ได้รับรางวัล SET Award of Honor ทั้งสิ้น 4 บริษัท ได้แก่ บมจ. หลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร (KKPS) รับรางวัล SET Award of Honor ด้านบริษัทหลักทรัพย์ที่ให้บริการแก่นักลงทุนสถาบัน ติดต่อกันเป็นปีที่ 3

               

ในขณะที่รางวัล Best Investor Relations Awards มีบริษัทที่ได้รับรางวัล SET Award of Honor ทั้งสิ้น 2 บริษัท ได้แก่ บมจ. ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม (PTTEP) และ บมจ. แพลน บี มีเดีย (PLANB) สำหรับรางวัล Best Innovative Company Awards มีผู้ได้รับรางวัล SET Award of Honor จำนวน 1 บริษัท ได้แก่ บมจ. ปตท. (PTT)

ส่วนในกลุ่มรางวัล Sustainability Excellence มอบรางวัลแก่องค์กรต้นแบบด้านความยั่งยืน 35 บจ. โดยมี 10 บจ. ที่ยอดเยี่ยมต่อเนื่องตั้งแต่ 3 ปีและได้รับรางวัล Sustainability Awards of Honor ได้แก่

  1. บมจ.อมตะ คอร์ปอเรชัน (AMATA)
  2. บมจ. บ้านปู (BANPU)
  3. บมจ.บางจาก คอร์ปอเรชั่น (BCP)
  4. บมจ. ไออาร์พีซี (IRPC)
  5. บมจ. ปตท. (PTT)
  6. บมจ. ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม (PTTEP)
  7. บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล (PTTGC)
  8. บมจ. สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี (SAT)
  9. บมจ. ปูนซิเมนต์ไทย (SCC)
  10. บมจ. ไทยออยล์ (TOP)

โดยนายภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กล่าวว่า “ตลาดหลักทรัพย์ฯ ขอแสดงความยินดีกับบริษัทที่ได้รับรางวัล SET Awards ประจำปี 2566 ทุกบริษัท ซึ่งแสดงให้เห็นถึงมาตรฐานที่เป็นเลิศทางด้านธุรกิจและด้านความยั่งยืน ถือเป็นส่วนสำคัญในการยกระดับตลาดทุนไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืน

รวมทั้งขอชื่นชมผู้ได้รับรางวัล Best CEO Awards ทุกท่านที่ล้วนนำพาองค์กรเดินหน้าภายใต้สถานการณ์ปัจจุบันที่ธุรกิจต้องปรับตัวและรับมือกับปัจจัยเสี่ยงรอบด้านสู่การเป็นองค์กรต้นแบบแก่บริษัทอื่น ๆ ในการสร้างแรงจูงใจ พัฒนาคุณภาพองค์กร คิดค้นนวัตกรรมให้ออกมาอย่างต่อเนื่อง สร้างผลประกอบการที่ดี

ควบคู่การดำเนินงานด้วยความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (Environment, Social, Governance : ESG) นำไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน สอดคล้องวิสัยทัศน์ตลาดหลักทรัพย์ฯ ในการพัฒนาตลาดทุนไทยให้เป็นประโยชน์แก่ทุกภาคส่วน “To Make the Capital Market ‘Work’ for Everyone”

กลุ่มรางวัล Business Excellence-Sustainability Excellence

ด้านกลุ่มรางวัล Business Excellence ปีนี้มีบริษัทได้รับรางวัลยอดเยี่ยมรวมทั้งสิ้น 31 บริษัท แบ่งเป็น บจ. ใน SET 17 บริษัท mai 7 บริษัท บริษัทหลักทรัพย์ 4 บริษัท (รวมบริษัทที่ปรึกษาทางการเงิน) บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน 2 บริษัท และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ 1 กอง

นอกจากนี้ มีบริษัทที่ยังคงรักษาความเป็นเลิศได้อย่างต่อเนื่อง 3 ปีขึ้นไปจนได้รับรางวัล SET Award of Honor ทั้งสิ้น 4 บริษัท ได้แก่ บมจ. หลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร (KKPS) บมจ. ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม (PTTEP) บมจ. แพลน บี มีเดีย (PLANB) และ บมจ. ปตท. (PTT)

ขณะที่ กลุ่มรางวัล Sustainability Excellence มีบริษัทได้รับรางวัลรวมทั้งสิ้น 35 บริษัท แบ่งเป็นรางวัล Best Sustainability Awards 7 บริษัท รางวัล Highly Commended Sustainability Awards 6 บริษัท และรางวัล Commended Sustainability Awards 12 บริษัท

พร้อมกันนี้มี บจ. ที่รักษาความยอดเยี่ยมต่อเนื่องรับรางวัล Sustainability Awards of Honor 9 บริษัท ได้แก่ BANPU, BCP, IRPC, PTT, PTTEP, PTTGC, SAT, SCC, TOP และได้รับรางวัล Sustainability Awards of Honor เป็นปีแรก คือ AMATA

ด้านนายสันติ วิริยะรังสฤษฎ์ ประธานบรรณาธิการ วารสารการเงินธนาคาร ผู้ร่วมก่อตั้งรางวัล SET Awards และหนึ่งในคณะทำงานผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อพิจารณาตัดสินรางวัล SET Awards กล่าวว่า รางวัล SET Awards ถือเป็นรางวัลอันทรงคุณค่าที่มอบให้แก่บริษัทที่มีความโดดเด่นและความเป็นเลิศในด้านต่าง ๆ

โดยปีนี้พบว่ามีบริษัทที่ได้รับรางวัล SET Awards of Honor เพิ่มขึ้น แสดงถึงความมุ่งมั่นในการรักษามาตร ฐานแห่งความเป็นเลิศในด้านต่าง ๆ เพื่อก้าวสู่การเป็นองค์กรต้นแบบของตลาดทุนไทย

“นอกจากนี้ บริษัทที่ได้รับรางวัล Best Innovative Company Awards ก็เพิ่มขึ้นเป็น 10 บริษัท สะท้อนถึงศักยภาพที่โดดเด่นของบริษัทในตลาดทุนไทย ที่ให้ความสำคัญกับการจัดการนวัตกรรมภายในองค์กร เพื่อให้เกิดนวัตกรรมออกมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะส่งผลดีต่อการขับเคลื่อนและพัฒนาระบบเศรษฐกิจของประเทศไทยในภาพรวมยิ่งขึ้นไป”