คลังจ่อให้อำนาจ ก.ล.ต. อนุญาตต่างชาติออก “บาทบอนด์” ในไทยแทน

จังหวะลงทุน ‘ตราสารหนี้’

ก.ล.ต. เปิดรับฟังความคิดเห็นปรับปรุงหลักเกณฑ์การอนุญาตออก-เสนอขาย “บาทบอนด์” ในประเทศไทยสำหรับกิจการต่างประเทศ หลังคลังมีแนวทางยกเลิกประกาศที่ต้องยื่นขออนุญาตจากกระทรวงการคลัง เป็นให้อำนาจ ก.ล.ต.แทน เปิดฟังความเห็นถึง 20 ธ.ค.นี้

วันที่ 7 ธันวาคม 2566 รายงานจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) แจ้งว่า สำนักงาน ก.ล.ต.ได้เปิดรับฟังความคิดเห็นต่อการปรับปรุงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการอนุญาตออกและเสนอขายตราสารหนี้ในประเทศไทยสำหรับกิจการต่างประเทศ หรือ Baht Bond โดยปรับปรุงกระบวนการยื่นคำขออนุญาตออกและเสนอขายตราสารหนี้สกุลเงินบาทในประเทศไทยของกิจการต่างประเทศ รวมถึงปรับปรุงหลักเกณฑ์เพื่อให้มีความเหมาะสมกับลักษณะความเสี่ยงของผู้ออกซึ่งเป็นกิจการต่างประเทศ

ปัจจุบันหลักเกณฑ์การออกและเสนอขายพันธบัตรหรือหุ้นกู้สกุลเงินบาทในประเทศไทยของกิจการต่างประเทศ (Baht Bond) มีการกำหนดให้กิจการต่างประเทศต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การอนุญาต และหลักเกณฑ์การเปิดเผยข้อมูลเช่นเดียวกับตราสารหนี้ประเภทอื่น

โดยหลักเกณฑ์สำหรับการออกและเสนอขาย Baht Bond ในปัจจุบันกำหนดให้กิจการต่างประเทศต้องดำเนินการภายใต้ข้อผูกพันที่กำหนดของกระทรวงการคลัง และได้รับอนุญาตจากกระทรวงการคลังด้วย ซึ่งจากบริบทและสภาวะแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป กระทรวงการคลังจึงมีแนวทางที่จะยกเลิกประกาศกระทรวงการคลังข้างต้น และให้ผู้ขออนุญาตออกและเสนอขาย Baht Bond ยื่นขออนุญาตต่อ ก.ล.ต. ในลักษณะเดียวกับการเสนอขายตราสารหนี้ทั่วไป

ก.ล.ต.จึงเสนอให้มีการปรับปรุงหลักเกณฑ์เพิ่มเติม ซึ่งมีสาระสำคัญโดยสรุปดังนี้

(1) ปรับปรุงแนวทางการขออนุญาตออกและเสนอขาย Baht Bond โดยให้ผู้ขออนุญาตยื่นคำขอต่อ ก.ล.ต. โดยไม่ต้องผ่านการได้รับอนุญาตจากกระทรวงการคลัง

(2) ปรับปรุงหลักเกณฑ์การอนุญาตออกและเสนอขาย Baht Bond ได้แก่ การกำหนดให้จัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร (issue rating) โดยสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ (international CRA) และต้องได้รับ issue rating ไม่ต่ำกว่าระดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)*
การกำหนดให้ต้องให้มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้และมีการนำตราสารหนี้ที่เสนอขายไปขึ้นทะเบียนกับสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA) ทุกกรณี

และสำหรับผู้ออกรายเดิมเพื่อชำระหนี้ตราสารหนี้คงค้าง (roll-over) ที่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ในเรื่องการได้รับอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารที่ไม่ต่ำกว่าระดับที่ลงทุนได้** ก.ล.ต.ได้มีการกำหนดแนวทางขอผ่อนผันชั่วคราวสำหรับการขออนุญาตของกลุ่มดังกล่าว เพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิดกับผู้ออก ผู้ลงทุน และความเชื่อมั่นในตลาดตราสารหนี้

(3) ปรับปรุงหลักเกณฑ์การอนุญาตออกและเสนอขายตราสารหนี้สกุลเงินตราต่างประเทศในประเทศไทย (FX Bond) ของกิจการต่างประเทศให้เป็นลักษณะเดียวกับการปรับปรุงหลักเกณฑ์การอนุญาตออกและเสนอขาย Baht Bond


ทั้งนี้ ก.ล.ต.ได้เผยแพร่เอกสารรับฟังความคิดเห็นดังกล่าวที่เว็บไซต์ ก.ล.ต. https://www.sec.or.th/TH/Pages/PB_Detail.aspx?SECID=956 ผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้สนใจสามารถแสดงความคิดเห็นได้ที่เว็บไซต์ หรือทาง e-mail : [email protected] จนถึงวันที่ 20 ธันวาคม 2566