เปิดประวัติ “กมลภพ วีระพละ” เอ็มดี ธอส.คนใหม่

กมลภพ วีระพละ

เปิดประวัติ นายกมลภพ วีระพละ กรรมการผู้จัดการ ลำดับที่ 14 ของ ธอส. ด้วยคุณสมบัติโดดเด่น ประสบการณ์ในการบริหารงานด้านสถาบันการเงินมามากกว่า 18 ปี

วันที่ 26 ธันวาคม 2566 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลังจากที่ ประชุมคณะกรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์ วันที่ 25 ธ.ค. 66 มีมติเห็นชอบแต่งตั้งให้ นายกมลภพ วีระพละ ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ ธอส. ในลำดับที่ 14

ซึ่ง นายกมลภพ ถือเป็นผู้ที่มีความเหมาะสมในการดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ ด้วยคุณสมบัติและประสบการณ์ในการบริหารงานด้านสถาบันการเงินมามากกว่า 18 ปี ซึ่งสามารถสานต่องานด้านต่าง ๆ ของ ธอส. ได้อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการสนับสนุนให้ผู้มีรายได้น้อยและปานกลางได้มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง สอดคล้องกับพันธกิจ “ทำให้คนไทยมีบ้าน” ของธนาคารอาคารสงเคราะห์

ประวัติการศึกษา

โดย นายกมลภพ สําเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรีบริหารธุรกิจ (บัญชี) คณะเศรษฐศาสตร์และ บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และระดับปริญญาโท Master of Business administration Indiana University จาก ประเทศสหรัฐอเมริกา

ประวัติการทำงาน

ด้านประสบการณ์การทำงาน นายกมลภพ ได้เริ่มทํางานที่ ธนาคารไทยพาณิชย์  โดยดํารงตําแหน่ง พนักงานควบคุมสินเชื่อ ตั้งแต่ปี 2530 ถึง 2532 และได้ย้ายไป ดํารงตําแหน่ง พนักงานสินเชื่อที่บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ธนชาติ ในปี 2535 หลังจากนั้นได้มีเก็บเกี่ยวประสบการณ์ทํางานในอีกหลาย ๆ องค์กร อาทิเช่น บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ศรีมิตร จํากัด (มหาชน) (Project Leader), ศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ กรุงเทพ (หัวหน้าส่วนบริหารเงิน), บริษัทตลาดรองสินเชื่อ ที่อยู่อาศัย (ผู้ช่วยผู้อํานวยการฝ่ายบุคคลและธุรการ) ตาม ลําดับ

จนกระทั่งในปี 2544 นายกมลภพ ได้มีโอกาสไปทํางานที่ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ในตําแหน่งหน้าส่วนวิจัยและ วิเทศสัมพันธ์, ผู้ช่วยผู้อํานวยการฝ่ายวิชาการและศูนย์ข้อมูลที่อยู่อาศัย, ผู้ช่วยอํานวยการฝ่ายวิชาการ, ผู้ช่วยผู้อํานวยการฝ่ายบริหารความเสี่ยง, ผู้อํานวยการฝ่ายบริหารความเสี่ยง, ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานตรวจสอบและกํากับ ตามลําดับ จนกระทั่งได้ดํารงตําแหน่ง รองกรรมการผู้จัดการกลุ่มงานการเงินและบัญชี ก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้จัดการ ธอส. ในปัจจุบัน

ประวัติการอบรม

นอกจากนี้ นายกมลภพ ยังผ่านการอบรมหลักสูตรต่าง ๆ ทั้ง Fannie Mae International Housing symposium Series, Improving and Ex-panding Housing Finance System ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา


โครงการอบรม Chief Financialofficer Certification Program, การป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับสูง, การบริหารภาครัฐและกฎหมายมหาชน, นักบริหารระดับสูง “ธรรมศาสตร์เพื่อ สังคม” และ หลักสูตร Leadership Succession Program เป็นต้น