เวิร์คพอยท์ เข้าซื้อหุ้น SKYBOX ดันถือหุ้นใหญ่ 90% รุกธุรกิจบริหารศิลปิน

เวิร์คพอยท์ เข้าซื้อหุ้น SKYBOX ดันถือหุ้นใหญ่ 90% รุกธุรกิจบริหารศิลปิน

“เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์” เข้าซื้อหุ้น SKYBOX เพิ่ม 45% จากซาเล็คต้า ดันสัดส่วนถือหุ้นใหญ่ 90% รุกธุรกิจบริหารศิลปิน

วันที่ 28 ธันวาคม 2566 นายสุรการ ศิริโมทย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงิน บมจ.เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ (WORK) รายงานตลาดหลักทรัพย์ฯ ว่า บริษัท ไทยบรอดคาสติ้ง จํากัด (THB) บริษัทย่อยของ WORK ได้ซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท สกายบ็อกซ์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จํากัด (SKYBOX) จาก บริษัท ซาเล็คต้า จํากัด (มหาชน) (ZAA) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นเดิมจํานวนทั้งหมด 90,000 หุ้น เป็นจํานวนเงินทั้งสิ้น 4,132,654 บาท

ทั้งนี้ มูลค่าดังกล่าวเป็นไปตามที่ทั้งสองฝ่ายตกลงเห็นชอบร่วมกัน โดยเป็นมูลค่าตามบัญชีตามงบฯการเงินสิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 ของ SKYBOX ภายหลังการเข้าซื้อหุ้นดังกล่าวจะทําให้ THB มีสัดส่วนในการถือหุ้น 90% ของจํานวนหุ้นสามัญทั้งหมด (นับการถือหุ้นทั้งทางตรงและทางอ้อม) จากเดิมถือหุ้น 45% ของจํานวนหุ้นสามัญทั้งหมด

สำหรับ SKYBOX เป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจบริหารศิลปิน โดยการซื้อหุ้นสามัญครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อปรับโครงสร้างการบริหารและจัดการธุรกิจ


เวิร์คพอยท์ เข้าซื้อหุ้น SKYBOX ดันถือหุ้นใหญ่ 90% รุกธุรกิจบริหารศิลปิ