SCGP เคาะจ่ายปันผล 0.30 บาท/หุ้น มูลค่า 1,288 ล้าน XD 2 เม.ย.

SCGP

“เอสซีจี แพคเกจจิ้ง” บอร์ดเคาะจ่ายเงินปันผลอีก 0.30 บาท/หุ้น มูลค่า 1,288 ล้านบาท เสนอประชุมผู้ถือหุ้น 26 มี.ค. ขึ้นเครื่องหมาย XD วันที่ 2 เม.ย. กำหนดจ่าย 22 เม.ย. 2567

วันที่ 23 มกราคม 2567 นายวิชาญ จิตร์ภักดี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.เอสซีจี แพคเกจจิ้ง (SCGP) รายงานตลาดหลักทรัพย์ฯ ว่าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 23 ม.ค. 2567 มีมติให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในวันที่ 23 มี.ค. 2567 เพื่ออนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2566 ในอัตราหุ้นละ 0.55 บาท รวมเป็นเงินประมาณ 2,361 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน 45% ของกำไรสำหรับปีตามงบการเงินรวม

ทั้งนี้ บริษัทได้จ่ายเป็นเงินปันผลระหว่างกาลงวดครึ่งปีแรกไปแล้วในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท เป็นเงิน 1,073 ล้านบาท เมื่อวันอังคารที่ 22 สิงหาคม 2566 และจะจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายในอัตราหุ้นละ 0.30 บาท เป็นเงิน 1,288 ล้านบาท โดยจ่ายจากกำไรที่เสียภาษีในอัตรา 20% ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีคืนได้เท่ากับเงินปันผลคูณ 20/80

ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้จ่ายแก่ผู้ถือหุ้นเฉพาะผู้มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามข้อบังคับบริษัท ตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินปันผล ในวันพุธที่ 3 เมษายน 2567 (จะขึ้นเครื่องหมาย XD หรือวันที่ไม่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันอังคารที่ 2 เมษายน 2567) โดยมีกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันจันทร์ที่ 22 เมษายน 2567 และให้รับเงินปันผลภายใน 10 ปี