COM7 ขยับถือหุ้น 99% ใน “ดับเบิ้ลเซเว่น” ชำระด้วยวิธีสวอปหุ้นกับ “SABUY”

COM7

COM7 เข้าซื้อหุ้น “ดับเบิ้ลเซเว่น” เพิ่มสัดส่วนถือครองเป็น 99% ชำระด้วยหุ้น “SABUY”

วันที่ 29 มกราคม 2567 บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน) หรือ COM7 แจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2567 บริษัทได้เข้าซื้อหุ้นจำนวน 20,000 หุ้น ของบริษัท ดับเบิ้ลเซเว่น จำกัด (DOU7) (บริษัทย่อยของบริษัท) หรือคิดเป็นสัดส่วน 40% ของทุนจดทะเบียนของ DOU7 จากบริษัท สบาย ฟูลฟิลเมนท์ จำกัด (SBFFM) (บริษัทย่อยของบริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) หรือ SABUY

โดยชำระด้วยหุ้นของ SABUY จำนวน 67,999,998 หุ้น ซึ่งเป็นการดำเนินการตามมติคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2566


ภายหลังการซื้อหุ้น DOU7 ดังกล่าวสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทใน DOU7 จะเพิ่มขึ้นเป็น 99% ของทุนจดทะเบียนของ DOU7 ซึ่งไม่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานหรือฐานะการเงินของบริษัทแต่อย่างใด