ก.ล.ต. เปิดสถิติ ปี 66 ฟันคดี “อาญา-แพ่ง” ไม่ยินยอม ส่งฟ้องศาล 22 ราย

ก.ล.ต.

ก.ล.ต. เปิดสถิติ ปี 2566 ดำเนินคดี “อาญา-แพ่ง” รวมทั้งสิ้น 37 คดี ส่งฟ้องศาลแพ่ง 22 ราย เหตุไม่ยินยอมปฏิบัติมาตรการลงโทษ

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2567 สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) รายงานว่า ในปี 2566 ก.ล.ต.ได้มีการดำเนินคดีอาญารวมทั้งสิ้น 29 คดี และคดีทางแพง 8 คดี โดยคดีอาญา มีผู้ถูกกล่าวโทษรวม 137 ราย (บางเรื่องที่ ก.ล.ต. กล่าวโทษจะนับมากว่า 1 คดี เนื่องจากพฤติกรรมในเรื่องนั้นเป็นการกระทำความผิดที่ต่างประเภทกัน ซึ่งสามารถแยกดำเนินคดีได้)

และได้เปรียบเทียบปรับ (เฉพาะกรณีที่มีการชำระค่าปรับ) รวมจำนวน 171 ข้อหา รวมจำนวน 75 ราย รวมเป็นเงินค่าปรับทั้งสิ้น 51.48 ล้านบาท

สำหรับคดีทางแพ่ง มีจำนวนผู้กระทำผิดทั้งสิ้น 22 ราย คิดเป็นค่าปรับ 97.12 ล้านบาท และชดใช้เงินเท่าผลประโยชน์ที่ได้รับ 6.46 ล้านบาท และชดใช้ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบ 8.46 แสนบาท กรณีนี้คือตกลงทำบันทึกการยินยอมปฏิบัติตามมาตรการลงโทษทางแพ่งที่ ค.ม.พ.กำหนด

ทั้งนี้เงินค่าปรับทางแพ่งและเงินค่าชดใช้คืนผลประโยชน์ที่ได้รับจากการกระทำผิด เป็นรายได้แผ่นดินที่นำส่งกระทรวงการคลังแล้ว

อย่างไรก็ตาม มี 22 ราย ที่ส่งฟ้องศาลแพ่ง เนื่องจากไม่ยินยอมปฏิบัติตามมาตรการลงโทษทางแพ่งที่ ค.ม.พ.กำหนด รวมจำนวนเงินที่ขอให้ศาลสั่ง 93.71 ล้านบาท (จำนวนเงินที่ขอให้ศาลสั่งตามมาตรการลงโทษทางแพ่ง ประกอบด้วย ค่าปรับ/เรียกคืนผลประโยชน์/ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบ)