กรมบัญชีกลาง เปิดข้อดีใช้ e-Government Receipt ใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์

แพตริเซีย มงคลวนิช
แพตริเซีย มงคลวนิช

กรมบัญชีกลาง ออกมาตรฐานแบบใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์ของส่วนราชการ (e-Government Receipt) ช่วยอำนวยความสะดวกแก่ส่วนราชการและประชาชน จัดเก็บหรือรับชำระเงินผ่านระบบบริการแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service)

วันที่ 12 มีนาคม 2567 นางแพตริเซีย มงคลวนิช อธิบดีกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า ปัจจุบันส่วนราชการใช้ใบเสร็จรับเงินตามแบบที่กระทรวงการคลังกำหนด ซึ่งรูปแบบใบเสร็จรับเงินดังกล่าวยังไม่ครอบคลุมถึงกรณีการออกใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์

ดังนั้น กรมบัญชีกลางจึงได้กำหนดแบบใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์ของส่วนราชการ หรือ e-Government Receipt เพิ่มเติมขึ้น เพื่อให้ส่วนราชการที่มีการจัดเก็บหรือรับชำระเงินผ่านระบบบริการแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service) สามารถออกใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์ที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากล

และนำไปใช้เป็นมาตรฐานประกอบการจัดทำข้อมูลในใบเสร็จรับเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งมีโครงสร้างข้อมูลของข้อความอิเล็กทรอนิกส์สำหรับใบเสร็จรับเงินภาครัฐที่เป็นไปตามที่สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) กำหนด

“การกำหนดแบบใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์ หรือ e-Government Receipt ให้ส่วนราชการใช้ดำเนินการนั้น จะเป็นประโยชน์ต่อส่วนราชการในการเชื่อมโยงกับระบบ e-Service ของหน่วยงาน สามารถเก็บรักษาในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ลดการใช้กระดาษ รวมทั้งเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่มาติดต่อราชการ สำหรับส่วนราชการที่ได้มีการทำข้อตกลงกับกรมบัญชีกลางในการใช้ใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์ไว้แล้ว ก็สามารถดำเนินการใช้ตามข้อตกลงเดิมได้” นางแพตริเซียกล่าว

Advertisment

อธิบดีกรมบัญชีกลางกล่าวเพิ่มเติมว่า กรมบัญชีกลางได้พัฒนาระบบการรับชำระเงินกลางของบริการภาครัฐหรือ e-Payment Portal of Government เพื่อรับชำระเงินรายได้หรือเงินอื่นจากประชาชนหรือภาคธุรกิจ และนำเงินส่งคลังแทนส่วนราชการ โดยส่วนราชการสามารถออกใบแจ้งการชำระ (Bill Payment) เพื่อให้ผู้รับบริการ (ประชาชนและภาคธุรกิจ) นำไปชำระเงินผ่านช่องทางที่กำหนด

เช่น Mobile Banking และ Internet Banking หรือชำระเงินออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ด้วยบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิต และเมื่อผู้รับบริการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว ระบบจะออกใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Receipt) ให้แก่ผู้รับบริการ

โดยระบบจะรับและนำส่งเงินรายได้ดังกล่าวเข้าบัญชีเงินคงคลัง และบันทึกบัญชีในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai) ให้ส่วนราชการโดยอัตโนมัติ ส่วนราชการใดที่ไม่ได้มีการพัฒนาระบบ e-Service ของหน่วยงาน แต่มีการจัดเก็บหรือรับชำระเงิน และประสงค์จะใช้บริการผ่านระบบดังกล่าว ในการรับชำระเงินจากประชาชนและภาคธุรกิจด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งสามารถเชื่อมโยงการออกใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์ได้

Advertisment