สรรพากร ยกเลิกคืนภาษีผ่านบัตร e-Money รับเงินผ่านช่องทางไหน เช็กที่นี่

TAX
TAX

กรมสรรพากรยกเลิกช่องทางคืนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ผ่านบัตร e-Money แจงปีนี้จ่ายคืนภาษีผ่าน 3 ช่องทาง

วันที่ 14 มีนาคม 2567 นายวินิจ วิเศษสุวรรณภูมิ รองอธิบดีกรมสรรพากร รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านพัฒนาฐานภาษี ในฐานะโฆษกกรมสรรพากร เปิดเผย “ประชาชาติธุรกิจ” ว่า กรมสรรพากรได้ยกเลิกช่องทางคืนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ผ่านบัตร e-Money ไปแล้ว เนื่องจากไม่ค่อยมีคนใช้ และต้นทุนสูง โดยสำหรับการคืนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ปีภาษี 2566 ที่ยื่นแบบแสดงรายการต้นปี 2567 นี้ กรมสรรพากรจะคืนเงินภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามคำร้องขอคืนภาษี ดังนี้

1. กรณีผู้ขอคืนยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (ภ.ง.ด.90 ภ.ง.ด.91) โดยมีภาษีชำระไว้เกินและลงลายมือชื่อแสดงความประสงค์ขอคืนเงินภาษี

2.กรณีผู้ขอคืนยื่นคำร้องขอคืนเงินภาษีอากรตามแบบที่อธิบดีกำหนด (แบบ ค.10)
โดยกรมสรรพากรมีวิธีการจ่ายคืนเงินภาษี 3 วิธี ได้แก่

-คืนเงินภาษีเข้าบัญชีพร้อมเพย์ที่ลงทะเบียนด้วยเลขประจำตัวประชาชน กรณีผู้ขอคืนเป็นกลุ่มที่สามารถลงทะเบียนพร้อมเพย์ด้วยเลขประจำตัวประชาชนได้

Advertisment

-คืนเงินภาษีผ่านสาขาธนาคาร (ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) หรือธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร) กรณีกรมสรรพากรไม่สามารถคืนเงินภาษีเข้าบัญชีพร้อมเพย์ได้

-คืนเงินภาษีด้วยเช็คคืนภาษีของกรมสรรพากร กรณีผู้ขอคืนชาวต่างชาติ ห้างหุ้นส่วนสามัญ (หสม.) คณะบุคคล กองมรดกที่ยังไม่ได้แบ่ง และวิสาหกิจชุมชน โดยมีการส่งเช็คไปพร้อมกับหนังสือแจ้งคืนเงินภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (ค.21) ขึ้นเงินที่ธนาคารใดก็ได้ที่เปิดบัญชีในประเทศไทย กรณีชาวต่างชาติ หากไม่มีบัญชีในประเทศไทย สามารถ SWIFT ไปธนาคารปลายทางต่างประเทศได้ โดยติดต่อใช้บริการที่ธนาคารกรุงไทย