ปรับเพิ่มเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ 1 พ.ค.นี้ ใครมีสิทธิได้รับบ้าง

ปรับเพิ่มเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ 1 พ.ค.นี้

ครม.ปรับเพิ่มเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ ให้ได้รับขั้นต่ำคนละ 11,000 บาท เริ่ม 1 พ.ค.นี้ ชี้ให้เฉพาะคนที่เคยได้รับต่ำกว่า 11,000 บาท ใครได้รับเกินอยู่แล้วจะไม่ได้รับ

วันที่ 8 เมษายน 2567 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า คณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้มีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ เพื่อรองรับการปรับอัตราเงินเดือนแรกบรรจุ และการปรับเงินเดือนชดเชยผู้ได้รับผลกระทบ จากมติ ครม. ที่ให้ปรับอัตราค่าแรงขั้นต่ำและการปรับอัตราเงินเดือนสำหรับกลุ่มข้าราชการพลเรือนและเจ้าหน้าที่ของรัฐไป รวมทั้งเพื่อให้ผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญสามารถดำรงชีพอยู่ได้ในสภาพเศรษฐกิจและค่าครองชีพที่เพิ่มสูงขึ้นในปัจจุบัน

ซึ่งร่างพระราชกฤษฎีกาเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. มีสาระสำคัญเป็นการปรับปรุงอัตราเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ เพื่อกำหนดให้ผู้ได้รับหรือมีสิทธิได้รับเบี้ยหวัดหรือบำนาญรวมกันทุกประเภท ซึ่งเมื่อรวมกับเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญแล้วต่ำกว่าเดือนละ 11,000 บาท ให้ได้รับเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญเพิ่มขึ้น จนครบเดือนละ 11,000 บาท (เดิม 10,000 บาท) ทั้งนี้ ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค. 2567 เป็นต้นไป

ผู้มีสิทธิ

  • ผู้รับเบี้ยหวัดตามข้อบังคับกระทรวงกลาโหม
  • ผู้รับบำนาญปกติ
  • ผู้รับบำนาญพิเศษเพราะเหตุทุพพลภาพ
  • บำนาญพิเศษ
  • บำนาญตกทอดในฐานะทายาทหรือผู้อุปการระหรือผู้อยู่ในอุปการะ

ทั้งนี้ สำหรับผู้ที่ได้รับเบี้ยหวัดหรือบำนาญรวมกันทุกประเภท ซึ่งเมื่อรวมกับเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญแล้วเกินกว่า 11,000 บาทอยู่แล้ว จะไม่ได้รับสิทธิดังกล่าว

Advertisment