ก.ล.ต.นับหนึ่งไฟลิ่ง “ฟู้ดโมเม้นท์” ขายไอพีโอ 376 ล้านหุ้น ระดมทุนเข้า SET ครึ่งปีหลัง

ก.ล.ต.ไฟเขียวนับหนึ่งไฟลิ่ง บมจ.ฟู้ดโมเม้นท์ หรือ FM เสนอขาย IPO จำนวน 376 ล้านหุ้น เตรียมเข้าจดทะเบียนใน SET ภายในครึ่งหลังปี’ 67 ระดมเงินขยายธุรกิจ รองรับโอกาสการเติบโตขยายกำลังการผลิต  สร้างโอกาส และศักยภาพการแข่งขัน 

วันที่ 11 เมษายน 2567 นางดาริน กาญจนะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ออพท์เอเชีย แคปิตอล จำกัด ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินของ บริษัท ฟู้ดโมเม้นท์ จำกัด (มหาชน) (FM) เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เริ่มนับหนึ่งแบบแสดงคำขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพย์ (Filing) เพื่อเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) ของ FM เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2567 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

โดย FM จะเสนอขายหุ้น IPO จำนวน 376.95 ล้านหุ้น คิดเป็น 38.16% ของจำนวนหุ้นสามัญที่จำหน่ายและเรียกชำระแล้วทั้งหมดภายหลังการเสนอขายหุ้น IPO มูลค่าที่ตราไว้ (พาร์) 2.00 บาทต่อหุ้น และจะนำหุ้นสามัญทั้งหมดเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ในกลุ่มอุตสาหกรรมเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร-หมวดธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม คาดเข้าเทรดได้ภายในช่วงครึ่งหลังปี 2567

ด้วยประสบการณ์ในธุรกิจไก่เนื้อมายาวนานกว่า 40 ปี ทำให้ FM ได้รับการยอมรับในอุตสาหกรรมเป็นอย่างดี และด้วยวิสัยทัศน์ของ FM ที่มุ่งมั่นพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารอย่างยั่งยืนด้วยเทคโนโลยีและคุณภาพมาตรฐานสากล เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทางธุรกิจ ควบคุมคุณภาพตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ พร้อมกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ร่วมกับกลุ่มลูกค้าพันธมิตร เพื่อตอบโจทย์ Lifestyle ของผู้บริโภค จะเป็นปัจจัยสำคัญที่สร้างความน่าสนใจให้นักลงทุน

นายณัฐพล ดุษฎีโหนด ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ฟู้ดโมเม้นท์ จำกัด (มหาชน) (FM) กล่าวว่า การระดมทุนและเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ (SET) ถือเป็นการสร้างความเชื่อมั่นและความน่าเชื่อถือให้ FM ในการต่อยอดธุรกิจ พร้อมขยายโอกาสทางธุรกิจให้เติบโตต่อเนื่องและยั่งยืน นอกจากนี้ ยังมีส่วนสำคัญในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรม

Advertisment

ภายหลังการการระดมทุน FM จะนำเงินที่ได้ไปลงทุนเพื่อปรับปรุงสายการผลิตเดิมและขยายกำลังการผลิตของโรงเชือดและชำแหละไก่และโรงงานแปรรูปเนื้อไก่เพื่อรองรับการขยายธุรกิจไปยังประเทศใหม่ ๆ เพิ่มเติม และลงทุนในธุรกิจอาหารสัตว์เลี้ยง หรือธุรกิจที่สร้างมูลค่าเพิ่มจากผลิตภัณฑ์พลอยได้ของกลุ่มบริษัท รวมถึงใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการเพื่อรองรับการดำเนินธุรกิจและคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคารพาณิชย์

“การเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ในครั้งนี้ ถือเป็นการเพิ่มโอกาสการเติบโตระยะยาว โดย FM เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายไก่ครบวงจร ที่มีจุดเด่นและเป็นผู้พัฒนาผลิตภัณฑ์เนื้อไก่แปรรูปปรุงสุก (Cook Added Value Product : CAV Products) ด้วยเทคโนโลยีที่มีมาตรฐานระดับสากล ประกอบกับความมุ่งมั่นที่จะสร้างการเติบโตและความยั่งยืนทางธุรกิจทั้งในปัจจุบันและอนาคต” นายณัฐพลกล่าว

FM ประกอบธุรกิจการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company โดยมีธุรกิจหลักคือ ธุรกิจอาหาร (Food Focus) ที่มุ่งเน้นธุรกิจผลิตและจำหน่ายไก่แปรรูปปรุงสุก (CAV Products) เป็นหลัก โดย FM ได้นำเนื้อไก่สดที่ได้รับจากการดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายไก่ชำแหละมาเป็นวัตถุดิบสำหรับการผลิต CAV Products และสามารถใช้ประโยชน์จากทุกส่วนของไก่ โดยไม่มีส่วนสูญเสียจากกระบวนการผลิต (Zero Wasted)

โดยแบ่งเป็น 3 กลุ่มธุรกิจ ได้แก่ 1) บริษัท เอฟแอนด์เอฟฟู้ด จำกัด (FF) ดำเนินธุรกิจด้านการผลิตและจำหน่ายไก่ชำแหละ 2) บริษัท สปริงคิทเช่น จำกัด (SK) ดำเนินธุรกิจด้านการผลิตและจำหน่ายชิ้นส่วนไก่แปรรูป และ 3) บริษัท เอฟแอนด์เอฟเพ็ทฟู้ด จำกัด (FFPF) ดำเนินธุรกิจด้านการผลิตและจำหน่ายอาหารสำเร็จรูปสำหรับสัตว์เลี้ยง (ปัจจุบันยังไม่ได้มีการดำเนินธุรกิจ)

Advertisment

นายสุเมธ มาสิลีรังสี ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน บริษัท ฟู้ดโมเม้นท์ จำกัด (มหาชน) (FM) กล่าวว่า สำหรับผลการดำเนินงานในช่วงปี 2564-2566 FM มีรายได้รวม 4,166.42 ล้านบาท 5,825.72 ล้านบาท และ 5,782.16 ล้านบาท ตามลำดับ และมีกำไรสุทธิ 183.72 ล้านบาท 840.67 ล้านบาท และ 254.69  ล้านบาท ตามลำดับ คิดเป็นอัตราส่วนกำไรสุทธิ 4.43%, 14.48% และ 4.42% ของรายได้จากการขาย

ปัจจุบัน FM มีทุนจดทะเบียนที่ออกและเรียกชำระแล้ว 1,575 ล้านบาท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566)  มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 40% ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และหลังหักสำรองตามกฎหมายในแต่ละปี