STARK ยื่นขอรับชำระหนี้ฟื้นฟูกิจการ “เฟ้ลปส์ ดอด์จ” วงเงิน 2.55 หมื่นล้าน

STARK

”สตาร์ค คอร์เปอเรชั่น“ แจ้งตลาดหลักทรัพย์ ยื่นขอรับชำระหนี้ในการฟื้นฟูกิจการ “เฟ้ลปส์ ดอด์จฯ” รวมวงเงิน 25,541 ล้านบาท พร้อมเผยจะได้รับชำระหนี้ตามที่ยื่นขอหรือไม่ ยังขึ้นอยู่กับมติที่ประชุมเจ้าหนี้-ผู้ทำแผนใช้สิทธิโต้แย้ง

วันที่ 17 เมษายน 2567 บริษัท สตาร์ค คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ STARK รายงานตลาดหลักทรัพย์ว่า ขอเรียนให้ทราบว่าตามที่เจ้าหนี้ทางการเงินจำนวน 4 ราย ของบริษัท เฟ้ลปส์ ดอด์จ อินเตอร์เนชั่นแนล (ไทยแลนด์) จำกัด (PDITL) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ได้ร่วมกันยื่นคำร้องขอฟื้นฟูกิจการของ PDITL ต่อศาลล้มละลายกลาง เป็นคดีหมายเลขดำที่ ฟฟ 24/2566 เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2566 ต่อมาเมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 ศาลล้มละลายกลางได้มีคำสั่งให้ PDITL ดำเนินการฟื้นฟูกิจการและตั้งบริษัท อีวาย คอร์ปอเรท แอดไวซอรี่ เซอร์วิสเซส จำกัด เป็นผู้ทำแผน

และเมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2567 ได้มีโฆษณาประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ เรื่อง คำสั่งให้ฟื้นฟูกิจการและตั้งผู้ทำแผน บริษัท เฟ้ลปส์ ดอด์จ อินเตอร์เนชั่นแนล (ไทยแลนด์) จำกัด ลูกหนี้ ลงวันที่ 4 มีนาคม 2567 (คำสั่งให้ฟื้นฟูกิจการและตั้งผู้ทำแผน) ลงในราชกิจจานุเบกษา

ทั้งนี้ ตามมาตรา 90/26 ของพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483 เจ้าหนี้ของ PDITL จะต้องยื่นขอรับชำระหนี้ในการฟื้นฟูกิจการโดยการยื่นคำขอรับชำระหนี้ต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ภายใน 1 เดือน นับแต่วันโฆษณาคำสั่งให้ฟื้นฟูกิจการและตั้งผู้ทำแผนลงในราชกิจจานุเบกษา กล่าวคือ ภายในวันที่ 11 เมษายน 2567

ในการนี้ บริษัทในฐานะเจ้าหนี้ของ PDITL ได้ดำเนินการยื่นขอรับชำระหนี้ในการฟื้นฟูกิจการของ PDITL ตามมูลหนี้ต่าง ๆ ซึ่งรวมถึงมูลหนี้ตามตั๋วแลกเงิน มูลหนี้ตามตั๋วสัญญาใช้เงิน มูลหนี้ตามเช็ค และมูลหนี้ตามสัญญาค้ำประกัน รวมเป็นเงินต้นจำนวนประมาณ 24,400 หมื่นล้านบาท และ 15 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือคิดเป็นประมาณ 551.61 ล้านบาท (คำนวณจาก 1 ดอลลาร์ = 36.77 บาท) พร้อมดอกเบี้ยคำนวณถึงวันที่ศาลมีคำสั่งให้ฟื้นฟูกิจการจำนวนประมาณ 590 ล้านบาท ต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ภายในระยะเวลาที่กำหนดเป็นที่เรียบร้อยแล้ว (รวมมูลค่าประมาณ 25,541 ล้านบาท)

Advertisment

ทั้งนี้บริษัทจะได้รับคำสั่งให้ได้รับชำระหนี้ตามที่ยื่นขอรับชำระหนี้หรือไม่นั้น จะขึ้นอยู่กับ

(ก) กระบวนการพิจารณาคำขอรับชำระหนี้ ซึ่งเจ้าหนี้รายอื่น PDITL ในฐานะลูกหนี้ และผู้ทำแผนมีสิทธิที่จะโต้แย้ง คำขอรับชำระหนี้ดังกล่าวของบริษัท และ

(ข) แผนฟื้นฟูกิจการที่จะต้องได้รับการพิจารณาและเห็นชอบด้วยมติของที่ประชุมเจ้าหนี้และศาลล้มละลายกลาง ตามวิธีการและระยะเวลาที่กำหนดไว้ภายใต้พระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483

หากมีความคืบหน้าเกี่ยวกับการฟื้นฟูกิจการของ PDITL ประการใด บริษัทจะดำเนินการเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยต่อไป

Advertisment