BAY ตัดขายพอร์ตหนี้เสีย บริษัทลูกในฟิลิปปินส์

กรุงศรีฯ

ธนาคารกรุงศรี บอร์ดอนุมัติตัดขายพอร์ตหนี้เสีย บริษัทลูกในฟิลิปปินส์ ให้บริษัทภายใต้กลุ่มธุรกิจทางการเงินเดียวกัน มูลค่า 388.5 ล้านเปโซฟิลิปปินส์ ประมาณ 255.7 ล้านบาท

วันที่ 24 เมษายน 2567 นายเคนอิจิ ยามาโตะ กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารกรุงศรีอยุธยา (BAY) รายงานตลาดหลักทรัพย์ฯ ว่า ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการธนาคารกรุงศรีอยุธยา ครั้งที่ 4/2567 เมื่อวันพุธที่ 24 เมษายน 2567 ได้มีมติอนุมัติให้ HC Consumer Finance Philippines, Inc. (HCPH) บริษัทย่อยที่ธนาคารถือหุ้น 75% และ MUFG Bank (ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของธนาคารกรุงศรีอยุธยา) ถือหุ้นอยู่ 25%

ขายพอร์ตสินเชื่อด้อยคุณภาพที่มีการตัดออกจากบัญชี (Written-off Loan Portfolio) ให้แก่ HCPH Financing 1, Inc. (HCPH1) บริษัทย่อยที่ธนาคารถือหุ้น 100% ซึ่งบริษัททั้งสองเป็นบริษัทย่อยของธนาคารภายใต้กลุ่มธุรกิจทางการเงิน โดยมีมูลค่าการทำธุรกรรมการขายพอร์ตสินเชื่อดังกล่าวเป็นจำนวนเงิน 388.5 ล้านเปโซฟิลิปปินส์ หรือคิดเป็นประมาณ 255.7 ล้านบาท โดยมีระยะเวลาของธุรกรรมระหว่างปี 2567-2569

โดยเงินทุนที่ใช้ในการซื้อพอร์ตสินเชื่อด้อยคุณภาพที่มีการตัดออกจากบัญชีดังกล่าว มาจากการกู้จากธนาคารกรุงศรีอยุธยา เป็นวงเงินกู้ประมาณ 2 ล้านเหรียญสหรัฐ ที่อัตราดอกเบี้ยไม่ต่ำกว่า 3-Month Term SOFR +2.50% ลักษณะวงเงินเป็นสินเชื่อหมุนเวียนระยะสั้นอายุ 1 ปี

โดยมีการพิจารณาการต่ออายุเป็นรายปี หรือเงินที่ได้จากการดำเนินกิจการของ HCPH Financing 1, Inc. (HCPH1) ระยะเวลาของธุรกรรมการซื้อพอร์ตสินเชื่อด้อยคุณภาพที่มีการตัดออกจากบัญชีจะอยู่ระหว่างปี 2567-2569

Advertisment

และมีมูลค่าธุรกรรมรวม 388.5 ล้านเปโซฟิลิปปินส์ หรือคิดเป็นประมาณ 255.7 ล้านบาท ตามวิธีการประเมินแบบ Discounted Cash Flow (DCF) ทั้งนี้ธุรกรรมดังกล่าวมีบริษัท SGV & Co. ฟิลิปปินส์ เป็นบริษัทที่ปรึกษาอิสระในการสอบทานความเหมาะสมของสมมติฐานที่สำคัญใน Pricing Model ได้แก่อัตราคิดลด กระแสเงินสด (Discount rate) และค่าบริการในการบริหารจัดการลูกหนี้และเก็บชำระหนี้ (Administrationand Collectionfee)