โปรดเกล้าฯ พระราชทานยศ ขรก.ในพระองค์-คืนเครื่องราชฯเป็นกรณีพิเศษ

พระบรมราชโองการ-แต่งตั้ง

ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่พระบรมราชโองการ พระราชทานยศข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหาร และพระราชทานคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เป็นกรณีพิเศษ

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2565 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่พระบรมราชโองการ ประกาศพระราชทานยศข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารชั้นสัญญาบัตร พร้อมพระราชทานคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ทุกชั้นตรา เป็นกรณีพิเศษ ความว่า

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารชั้นสัญญาบัตร

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 15 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ประกอบมาตรา 4 และมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ ในพระองค์ พ.ศ. 2560 มาตรา 10 มาตรา 13 และมาตรา 15 แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดระเบียบราชการและการบริหารงานบุคคลของราชการในพระองค์ พ.ศ.2560 และมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติยศทหาร พุทธศักราช 2479

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารชั้นสัญญาบัตร ให้พลอาสาสมัคร พงศกร บุญส่ง เป็นร้อยตรี พร้อมพระราชทานคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ทุกชั้นตรา และให้นับอายุราชการต่อเนื่องตั้งแต่วันที่ 4 สิงหาคม 2565

ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 9 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2565

ประกาศ ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2565 เป็นปีที่ 7 ในรัชกาลปัจจุบัน